Phòng Quản trị Phục vụ
hieubo
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Giới thiệu phòng Chức năng nhiệm vụ
29/08/2012 10:46 - Xem: 3229

Công khai phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo phòng QTPV 2015

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Phòng Quản trị - Phục  vụ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Một số quy định trách nhiệm của Phòng QTPV

 

Theo quyết định số: 27/QĐ-TCCB ngày 21  tháng 3 năm 2006, phòng được thành lập trên cơ sở tách phòng Tổng hợp thành 2 phòng chức năng là: Phòng Hành chính – Tài vụ và phòng QT – PV. Đến nay, Phòng gồm các bộ phận sau: QTVT 5 ng­ười, Điện nước 5 người, Giảng đường 8 người, Y tế 4 ng­ười. Số cán bộ cơ hữu 23, trong đó có 3 người hợp đồng công việc.

Chức năng, nhiệm vụ của phòng QT-PV

1.     Chức năng

1.1.         Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác đầu tư, quản lý và khai thác có hiệu quả cao tài sản, thiết bị, phương tiện... từ mọi nguồn vốn hợp pháp.

1.2.          Quản lý, giám sát việc bảo quản và khai thác hệ thống trang thiết bị, tài sản của đơn vị; hướng dẫn kỹ thuật, cập nhật hồ sơ, sổ sách toàn bộ hệ thống tài sản của đơn vị.

1.3.         Đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu về cơ sở vật chất và trang thiết bị theo kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

2.     Nhiệm vụ

2.1.         Công tác quản trị - phục vụ

2.1.1.  Quản lý việc sử dụng đất, nhà, xưởng và các công trình xây dựng khác trong phạm vi trường (Đ/c Hải).

2.1.2.  Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác đề xuất lập kế hoạch và tổ chức việc sửa chữa, chống xuống cấp, xây dựng mới các công trình có giá trị dưới 100 triệu đồng (Đ/c Quang).

2.1.3.  Quản lý điện, nước, phục vụ, công tác y tế (Đ/C Hải).

2.1.4.  Tham mưu giúp Hiệu trưởng và trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng tôn tạo cảnh quan nhà trường (Hải).

2.1.5.  Giúp Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo các công tác về an toàn và bảo hộ lao động như: soạn thảo nội quy làm việc trong phòng thí nghiệm, quy trình kỹ thuật sử dụng các thiết bị áp lực, bức xạ và hóa chất độc hại...., (Đ/C Quang). Quản lý hệ thống chống sét, hệ thống tiếp địa, chỉ đạo công tác phòng chống bão lụt và phòng chống cháy nổ (Đ/C Hải )

2.1.6.  Lập kế hoạch cung cấp thiết bị, vật tư cho phòng thí nghiệm, công sở (Đ/C Quang)

 

Nguyễn Hưng Quang

Nguyễn Thanh Hiếu

Vũ Đức Hải

1. Chịu trách nhiệm quản lý điều hành chung các hoạt động liên quan, cùng với các cán bộ trong phòng hội ý và có quyết định cuối cùng về nội dung các tờ trình BGH về mua sắm vật tư hóa chất, sữa chữa, xây dựng, quản trị  trong trường

1. Phụ trách công tác mua sắm vật tư, thiết bị. Tham mưu cho trưởng phòng trong xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường.

1.Phụ trách công tác quản lý  đất đai, đường xá, hiện trạng nhà của trong toàn trường, phụ trách tổ dịch vụ, tổ điện, nước.

2. Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác đề xuất lập kế hoạch và tổ chức việc sửa chữa, chống xuống cấp, xây dựng mới các công trình có giá trị dưới 100 triệu đồng

2. Giúp Trưởng phòng và trực tiếp chỉ đạo các công tác về an toàn và bảo hộ lao động như: soạn thảo nội quy làm việc trong phòng thí nghiệm, quy trình kỹ thuật sử dụng các thiết bị áp lực, bức xạ và hóa chất độc hại....,

2.Quản lý việc sử dụng đất, nhà, xưởng và các công trình xây dựng khác trong phạm vi trường

3. Phối hợp với Ban QT-TB Đại học TN trong việc xây dựng dự án đầu tư chiều sâu, các chương trình mục tiêu của ĐHTN, tham gia vào công tác đấu thầu lựa chọn nhà cung cấp và chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để tiếp nhận thiết bị và công nghệ mới.

3. Tham mưu cho Trưởng phòng soạn thảo và ban hành các quy định và định mức, tiêu chuẩn sử dụng văn phòng phẩm phục vụ các hoạt động trong nhà trường

3. Quản lý điện, nước, phục vụ. Trực tiếp điều hành hoạt động của tổ dịch vụ, sửa chữa.

4. Tham mưu giúp Hiệu trưởng tiến hành công tác thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản theo đúng chế độ hiện hành

5. Xây dựng kế hoạch vật tư hàng năm, kế hoạch đầu tư thiết bị ngắn hạn và dài hạn

5. Tham mưu giúp trưởng phòng chỉ đạo việc xây dựng tôn tạo cảnh quan nhà trường

6. Tổ chức tập huấn về công tác quản lý, sử dụng thiết bị tại đơn vị, và tham gia các lớp tập huấn của cấp trên. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định

6. Cung ứng, cấp phát vật tư, thiết bị phục vụ công tác đào tạo, NCKH và các hoạt động khác trong nhà trường trên cơ sở kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt

6. Quản lý hệ thống chống sét, hệ thống tiếp địa, chỉ đạo công tác phòng chống bão lụt và phòng chống cháy nổ

 

7. Phối hợp với các đơn vị chuyên môn xây dựng quy trình sử dụng, bảo dưỡng, bảo quản trang thiết bị, nội quy sử dụng phòng thí nghiệm và trách nhiệm cá nhân, đơn vị quản lý sử dụng trang thiết bị

7. Tham mưu và trực tiếp soạn thảo và ban hành các quy định và định mức, tiêu chuẩn sử dụng điện, nước

 

8. Phối hợp với Ban QT-TB Đại học TN trong việc xây dựng dự án đầu tư chiều sâu, các chương trình mục tiêu của ĐHTN, tham gia vào công tác đấu thầu lựa chọn nhà cung cấp và chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để tiếp nhận thiết bị và công nghệ mới.

8. Tổ chức tập huấn về công tác quản lý, sử dụng thiết bị tại đơn vị, và tham gia các lớp tập huấn của cấp trên. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

 

9. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị sử dụng có hiệu quả các thiết bị vật tư đã được cung ứng. Thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng máy móc thiết bị hàng năm theo quy trình

 
 

10. Thiết lập hệ thống sổ sách theo dõi tài sản, vật tư thiết bị theo các quy định của nhà nước. Cập nhật thường xuyên tài sản mới. Thực hiện nghiêm túc đúng thời hạn kiểm kê tài sản lúc 0 giờ ngày 01 tháng 1 hàng năm

 
 

11. Tham mưu giúp Trưởng phòng tiến hành công tác thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản theo đúng chế độ hiện hành

 
 

12. Tổ chức tập huấn về công tác quản lý, sử dụng thiết bị tại đơn vị, và tham gia các lớp tập huấn của cấp trên. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định

 

2.1.7.  Tham mưu cho trưởng  phòng soạn thảo và ban hành các quy định và định mức, tiêu chuẩn sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm phục vụ các hoạt động trong nhà trường (Đ/C Hải),

2.2.      Công tác thiết bị vật tư

2.2.1.  Xây dựng kế hoạch vật tư hàng năm, kế hoạch đầu tư thiết bị ngắn hạn và dài hạn (Đ/c Quang)

2.2.2.  Cung ứng, cấp phát vật tư, thiết bị phục vụ công tác đào tạo, NCKH và các hoạt động khác trong nhà trường trên cơ sở kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt (Đ/c Quang).

2.2.3.  Phối hợp với các đơn vị chuyên môn xây dựng quy trình sử dụng, bảo dưỡng, bảo quản trang thiết bị, nội quy sử dụng phòng thí nghiệm và trách nhiệm cá nhân, đơn vị quản lý sử dụng trang thiết bị (Đ/c Hiếu)

2.2.4.  Phối hợp với Ban QT-TB Đại học TN trong việc xây dựng dự án đầu tư chiều sâu, các chương trình mục tiêu của ĐHTN, tham gia vào công tác đấu thầu lựa chọn nhà cung cấp và chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để tiếp nhận thiết bị và công nghệ mới. (Đ/c Quang & Đ/c Hiếu)

2.2.5.  Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị sử dụng có hiệu quả các thiết bị vật tư đã được cung ứng. Thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng máy móc thiết bị hàng năm theo quy trình (Đ/c Hiếu).

2.2.6.  Thiết lập hệ thống sổ sách theo dõi tài sản, vật tư thiết bị theo các quy định của nhà nước. Cập nhật thường xuyên tài sản mới. Thực hiện nghiêm túc đúng thời hạn kiểm kê tài sản lúc 0 giờ ngày 01 tháng 1 hàng năm (Đ/c Hiếu).

2.2.7.  Tham mưu giúp Hiệu trưởng tiến hành công tác thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản theo đúng chế độ hiện hành  (Đ/c Quang & Đ/c Hiếu)

2.2.8.  Tổ chức tập huấn về công tác quản lý, sử dụng thiết bị tại đơn vị, và tham gia các lớp tập huấn của cấp trên. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định. (Đ/c Quang, Đ/c Hải và Đ/c Hiếu)

Một số quy định trong quản lý,

điều hành công việc của phòng

Phân công trách nhiệm

Đ/C Nguyễn Hưng Quang -Trưởng phòng: chịu trách nhiệm quản lý điều hành chung các hoạt động liên quan, cùng với các cán bộ trong phòng hội ý và có quyết định cuối cùng về nội dung các tờ trình BGH về mua sắm vật tư hóa chất, sữa chữa, xây dựng, quản trị  trong trường.

Đ/C Nguyễn Thanh Hiếu-Phó phòng: phụ trách công tác mua sắm vật tư, thiết bị.

 Đ/C  - Vũ Đức Hải - Phó phòng: Phụ trách công tác quản trị, quản lý đất đai, đường xá, hiện trạng nhà cửa trong toàn trường, phụ trách tổ dịch vụ, tổ điện, nước.

                                                         Thái Nguyên 20 tháng 3 năm 2015

                                                              Trưởng phòng QT-PV

                                                 PGS.TS. Nguyễn Hưng Quang (đã ký)

Web các đơn vị
ht
Đang online 67
Hôm nay 5673
Hôm qua 4909
Tuần này 10582
Tuần trước 42932
Tháng này 3738869
Tháng trước 3918778
Tất cả 47590631

Lượt truy cập: 47590631

Đang online: 67

Ngày hôm qua: 4909

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ