Phòng Quản trị Phục vụ
hieubo
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo Thông báo của Tổ hành chính
03/08/2016 15:51 - Xem: 38034

Quy trình thanh quyết toán trong xây dựng cơ bản

Phòng Quản trị phục vụ thông báo về quy trình thanh quyết toán
  1. CÁC CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA, XÂY MỚI > 100 TRIỆU ĐỒNG

 

TT

Văn bản

Nơi lưu

Ghi chú

 

I. PHẦN CHỦ TRƯƠNG VÀ PHÁP LÝ BAN ĐẦU :

QTPV,KHTC

 

2

Tờ trình số    / TT-QTPV ngày  tháng    năm 201   về việc xin phê duyệt KHĐT gói thầu tư vấn hạng mục ……

QTPV,KHTC

 

3

QĐ số   /QĐ-QTPV ngày     tháng    năm 201   về việc phê duyệt KHĐT các gói tư vấn công trình…

QTPV,KHTC

 

 

 

II. DANH MỤC HỒ SƠ LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

QTPV,KHTC

 

1

Dự thảo hợp đồng tư vấn lập HSTK, BVTC và dự toán công trình

QTPV,KHTC

Nếu có

2

BB thương thảo hợp đồng gói thầu tư vấn lập HSTK, BVTC và dự toán

QTPV,KHTC

 

3

Tờ trình số   / TT-QTPV ngày    tháng      năm     về việc phê duyệt chỉ định thầu tư vấn lập HSTK, BVTC và dự toán công trình

QTPV,KHTC

 

4

Quyết định số      / QĐ-QTPV ngày    tháng   năm    về việc việc phê duyệt chỉ định thầu tư vấn lập HSTK, BVTC và dự toán công trình

QTPV,KHTC

 

5

Hợp đồng gói thầu tư vấn lập HSTK, BVTC và dự toán công trình

QTPV,KHTC

 

6

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công + dự toán + thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật hạng mục công trình

QTPV,KHTC

 

7

Biên bản nghiệm thu thiết kế xây dựng CT số    :

QTPV,KHTC

 

8

Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán lập BCKTKT hạng mục công trình (phụ lục 3a)

QTPV,KHTC

 

9

Biên bản Thanh lý Hợp đồng

QTPV,KHTC

 

10

Hóa đơn lập BCKTKT hạng mục công trình

QTPV,KHTC

 

11

Ủy Nhiệm chi chuyển tiền tư vấn Lập báo cáo KTKT, HSTK bản vẽ TC xây dựng

QTPV,KHTC

 

 

III. DANH MỤC HỒ SƠ THẨM TRA TKBVTC + DT

QTPV,KHTC

 

1

Dự thảo hợp đồng

QTPV,KHTC

Nếu có

2

BB thương thảo hợp đồng

QTPV,KHTC

 

3

Tờ trình số  về việc phê duyệt chỉ định thầu tư vấn thẩm tra HSTK, BVTC và dự toán công trình

QTPV,KHTC

 

4

Quyết định về việc phê duyệt chỉ định thầu tư vấn thẩm tra HSTK, BVTC và dự toán công trình

QTPV,KHTC

 

5

Hợp đồng gói thầu 

QTPV,KHTC

 

6

Báo cáo thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục công trình

QTPV,KHTC

 

7

BB nghiệm thu  về việc thẩm tra HSTK, BVTC và dự toán công trình

QTPV,KHTC

 

8

Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán thẩm tra HSTKBVTC&DT hạng mục công trình (phụ lục 3a)

QTPV,KHTC

 

9

Biên bản Thanh lý Hợp đồng

QTPV,KHTC

 

10

Hóa đơn GTGT

QTPV,KHTC

 

11

Ủy Nhiệm chi chuyển tiền tư vấn thẩm tra báo cáo KTKT, HSTK bản vẽ TC xây dựng

QTPV,KHTC

 

 

IV. DANH MỤC HỒ SƠ THI CÔNG CÔNG TRÌNH

QTPV,KHTC

 

1

Tờ trình về việc xin phê duyệt báo cáo KTKT bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình hạng mục:

QTPV,KHTC

 

2

Quyết định số   / QĐ-ĐHTN về việc phê duyệt BC KTKT công trình 

QTPV,KHTC

 

4

Tờ trình số     / TT-ĐHNL về việc xin phê duyệt KHĐT gói thầu XD

QTPV,KHTC

 

5

QĐ số      /QĐ-ĐHTN ngày   về việc phê duyệt KHĐT thi công xây dựng công trình 

QTPV,KHTC

 

6

Dự thảo hợp đồng thầu thi công

QTPV,KHTC

Nếu có

7

BB thương thảo hợp đồng   

QTPV,KHTC

 

9

Tờ trình về việc phê duyệt chỉ định thầu thi công công trình Cải tạo nhà A và B khu hiệu bộ; Giá sắt để hồ sơ gầm nhà để xe.

QTPV,KHTC

 

10

Quyết định về việc phê duyệt chỉ định thầu thi công công trình

QTPV,KHTC

 

11

Hợp đồng gói thầu thi công Công trình

QTPV,KHTC

 

12

Kèm theo phụ lục giá gói thầu thi công hạng mục công trình

QTPV,KHTC

 

13

Hồ sơ quyết toán hạng mục công trình

QTPV,KHTC

 

14

BB nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng

QTPV,KHTC

 

15

Phụ lục 02

QTPV,KHTC

 

15’

Bản vẽ hoàn công hạng mục công trình công Công trình

QTPV,KHTC

 

16

Hóa đơn GTGT về việc chuyển tiền thi công Công trình

QTPV,KHTC

 

17

Ủy Nhiệm chi chuyển thi công Công trình Cải tạo nhà A và B khu hiệu bộ; Giá sắt để hồ sơ gầm nhà để xe ngày 22/6/2015

QTPV,KHTC

 

19

Thanh lý hợp đồng thi công công trình Công trình

QTPV,KHTC

 

20

Nhật ký thi công

QTPV,KHTC

 

 

V. DANH MỤC HỒ SƠ GIÁM SÁT THI CÔNG CÔNG TRÌNH

QTPV,KHTC

 

1

Dự thảo hợp đồng thầu tư vấn giám sát

QTPV,KHTC

Nếu có

2

BB thương thảo hợp đồng 18/08/2014

QTPV,KHTC

 

3

Tờ trình về việc phê duyệt chỉ định thầu tư vấn giám sát Công trình

QTPV,KHTC

 

4

Quyết định     / TT-QTPV về việc phê duyệt chỉ định thầu tư vấn giám sát

QTPV,KHTC

 

5

Hợp đồng số    gói thầu tư vấn giám sát Công trình 

QTPV,KHTC

 

6

BB nghiệm thu số    về việc tư vấn giám sát Công trình

QTPV,KHTC

 

7

Phụ lục 3a về việc tư vấn giám sát Công trình

QTPV,KHTC

 

8

Biên bản Thanh lý Hợp đồng

QTPV,KHTC

 

9

Ủy Nhiệm chi chuyển tư vấn giám sát Công trình

QTPV,KHTC

 

10

Hóa đơn GTGT về việc chuyển tiền tư vấn giám sát Công trình

QTPV,KHTC

 

 

VI. DANH MỤC HỒ SƠ TRÌNH QUYẾT TOÁN

QTPV,KHTC

 

1

Tờ trình xin phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành ngày

QTPV,KHTC

 

2

Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành hạng mục công trình

QTPV,KHTC

 

3

Bảng tổng hợp chi khác

QTPV,KHTC

 

         

 

 

 

  1. QUY TRÌNH SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN NHÀ CỬA, KIẾN TRÚC

 

  1. Quy trình sửa chữa thường xuyên: nhà cửa, kiến trúc

 

 

A.  Giá trị SC nhỏ hơn 10 triệu đồng

- Giấy đề nghị sửa chữa, bản dự trù kinh phí sửa chữa được duyệt.

- Hợp đồng giao khoán công việc - sản phẩm

-  Biên bản bàn nghiệm thu khối lượng.

-  Biên bản nghiệm thu công việc hoàn thành (Giữa Nhà trường và đơn vị thi công)

-  Hóa đơn, bản thanh toán tiền công nhận khoán, biên bản thanh lý hợp đồng.

( Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản gốc)

 

B.  Giá trị SC từ 10 triệu đến dưới 50 triệu đồng

- Giấy đề nghị sửa chữa.

- Bản dự trù kinh phí sửa chữa (đối với giá trị sửa chữa <20 triệu và dự toán sửa chữa trên 20 triệu)

- Thông báo của Nhà trường cho đơn vị thi công yêu cầu lập dự toán thi công.

- Dự toán thi công của đơn vị sửa chữa.

- Quyết định phê duyệt dự toán (đối với giá trị sửa chữa > 20 triệu)

- Quyết định lựa chọn đơn vị thi công.

- Hợp đồng kinh tế.

- Biên bản nghiệm thu khối lượng.

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Hóa đơn và biên bản thanh lý hợp đồng.

( Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản gốc đối với giá trị sửa chữa dưới 20 triệu, 02 bộ đối với giá trị sửa chữa từ  20 triệu)

 

C.  Giá trị SC trên 50 triệu đồng và dưới 100 triệu đồng

- Giấy đề nghị sửa chữa.

- Bản dự toán do đơn vị có chức năng lập.

- Thẩm tra dự toán.

- Quyết định phê duyệt dự toán.

- Quyết định phê duyệt chỉ thầu.

- Hợp đồng kinh tế.

- Nghiệm thu từng hạng mục công trình.

- Biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

- Hóa đơn và biên bản thanh lý hợp đồng

( Số lượng hồ sơ: 02 bộ bản gốc)

 

2. Thanh toán mua vật tư, dụng cụ, tài sản <5 triệu đồng/1lần mua sắm

- Tờ trình được phê duyệt.

- 3 báo giá của 3 đơn vị bán hàng, lựa chọn đơn vị có báo giá thấp nhất.

- Hóa đơn tài chính, biên bản bàn giao vật tư, dụng cụ giữa bên bán cho bên mua.

- Phiếu giao nhận vật tư, hàng hóa cho người đi mua và người trực tiếp sử dụng.

3. Thanh toán mua vật tư, dụng cụ, tài sản từ 5 triệu đến <20 triệu/1 lần mua sắm 

- Tờ trình được duyệt.

- Lấy 03 báo giá của 3 đơn vị.

- Hiệu trưởng ra quyết định lựa chọn một trong 3 đơn vị có báo giá thấp nhất.

- Ký hợp đồng mua bán, nghiêm thu bàn giao, hóa đơn tài chính, thanh lý hợp đồng.

- Phiếu giao nhận vật tư

4. Thanh toán mua vật tư, dụng cụ, tài sản có giá trị > 20 triệu đồng đến <100 triệu đồng/1 lần mua sắm

- Tờ trình, kế hoạch được duyệt.

- Lấy 3 báo giá của 3 đơn vị bán hàng

- Hội đồng họp xét chọn đơn vị có giá bán thấp nhất và cung cấp dịch vụ tốt nhất trình Hiệu trưởng ra quyết định.

- Hiệu trưởng ra quyết định lựa chọn.

- Gửi thông báo cho đơn vị được lựa chọn (đối với giá trị mua sắm từ 50 triệu đồng trở lên)

- Ký hợp đồng mua bán, nghiêm thu bàn giao, hóa đơn tài chính, thanh lý hợp đồng.

- Phiếu giao nhận vật tư hoặc biên bản bàn giao tài sản cố định.

5. Mua sắm vật tư, dụng cụ, tài sản có giá trị > 100 triệu đồng/ 1 lần mua sắm

- Thủ tục mua sắm do phòng Quản trị phục vụ thực hiện theo Thông tư 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

Phòng Quản trị phục vụ

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
ht
Đang online 2
Hôm nay 5551
Hôm qua 4909
Tuần này 10460
Tuần trước 42932
Tháng này 3738747
Tháng trước 3918778
Tất cả 47590509

Lượt truy cập: 47590509

Đang online: 2

Ngày hôm qua: 4909

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ