Trung tâm Môi trường Tài nguyên Miền núi
baber
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Đề tài/Dự án
02/03/2015 11:10 - Xem: 2478

Các chương trình NCKH, CGCN, dự án trung tâm giai đoạn 2000 - 2019


DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN VỀ LĨNH VỰC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN

TT

Tên hợp đồng

Nội dung

Chủ đầu tư

Giá trị
(Triệu đồng)

Thời gian

1

Dự án: Quy hoạch sử dụng đất đai cấp xã tại huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2000 - 2010

Phương án quy hoạch sử dụng đát các xã đến năm 2010 được phê duyệt

Tỉnh Phú Thọ

200

2000

2

Đề tài: Ứng dụng kỹ thuật GIS để quy hoạch phân bổ đất trồng chè ở huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên

Tiến hành tại huyện Đồng Hỷ -Thái Nguyên.

Điều tra, nghiên cứu - Ứng dụng công nghệ GIS để quy hoạch đất trồng chè

Bộ GD & ĐT

40

2000-2001

3

Dự án: Quy hoạch sử dụng đất đai cấp xã tại huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2000 - 2010

Phương án quy hoạch sử dụng đát các xã đến năm 2010 được phê duyệt

Tỉnh Phú Thọ

200

2000

4

Dự án: Quy hoạch sử dụng đất đai huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2004 - 2010

 Phương án quy hoạch sử dụng đát huyện Bá Thước đến năm 2010 được phê duyệt

Tỉnh Thanh Hoá

120

2004

5

Dự án: Quy hoạch sử dụng đất đai cấp xã tại huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2004 - 2010

 Phương án quy hoạch sử dụng đát các xã đến năm 2010 được phê duyệt

Tỉnh Bắc Giang

200

2004

6

Dự án: Quy hoạch sử dụng đất đai huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2004 - 2010

 Phương án quy hoạch sử dụng đát huyện Bá Thước đến năm 2010 được phê duyệt

tỉnh Thanh Hoá

120

2004

7

Dự án: Quy hoạch sử dụng đất đai cấp xã tại huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2004 - 2010

 Phương án quy hoạch sử dụng đát các xã đến năm 2010 được phê duyệt

tỉnh Bắc Giang

200

2004

8

Dự án: Quy hoạch sử dụng đất đai cấp xã tại huyện Na Rì, huyện Ba Bể, huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2004 - 2010

 Phương án quy hoạch sử dụng đát Các xã đến năm 2010 được phê duyệt

Tỉnh Bắc Kạn

700

2004-2007

9

Dự án: Quy hoạch sử dụng đất đai huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2006 - 2010

 Phương án quy hoạch sử dụng đát huyện Bá Thước đến năm 2010 được phê duyệt

Tỉnh Bắc Kạn

120

2006

10

Dự án: Quy hoạch sử dụng đất đai cấp xã tại huyện Đồng Hỷ, huyện Đại Từ, huyện Định Hoá tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2004 - 2010

 Phương án quy hoạch sử dụng đất Các xã đến năm 2010 được phê duyệt

Tỉnh Thái Nguyên

600

2004-2007

11

Dự án: Quy hoạch sử dụng đất đai cấp xã tại huyện Đồng Hỷ, huyện Đại Từ, huyện Định Hoá tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2004 - 2010

 Phương án quy hoạch sử dụng đất Các xã đến năm 2010 được phê duyệt

Tỉnh Thái Nguyên

600

2004 - 2007

12

Dự án: Quy hoạch sử dụng đất đai cấp xã tại huyện Na Rì, huyện Ba Bể, huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2004 - 2010

 Phương án quy hoạch sử dụng đát Các xã đến năm 2010 được phê duyệt

Tỉnh Bắc Kạn

700

2004- 2007

13

Dự án: Quy hoạch sử dụng đất đai huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2006 - 2010

 Phương án quy hoạch sử dụng đát huyện Ba Bể đến năm 2010 được phê duyệt

Tỉnh Bắc Kạn

120

2006

14

Dự án: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp xã huyện Võ Nhai tỉnh TháI Nguyên đến năm 2010

 Phương án quy hoạch sử dụng đất Các xã đến năm 2010 được phê duyệt

Tỉnh Thái Nguyên

200

2008

15

Dự án: Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) một số dự án tại tỉnh Thái Nguyên năm 2009

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) một số dự án tại Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên

1000

2009

16

Rà soát đánh giá hiện trạng công tác quản l‎ý đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và đánh giá các cơ quan quản l‎ý, các dự án phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn

- Đánh giá hiện trạng công tác quản l‎ý đất nông, lâm, ngư nghiệp và các loại đất khác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

- Đánh giá công tác quản l‎ý đất của các cơ quan quản l‎ý trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

- Đánh giá thực trạng các dự án phát triển nông lâm nghiệp đã triển khai trên địa bàn (của chính phủ, tỉnh và các tổ chức phi chính phủ); Hiệu quả của các dự án đã triển khai.

Ban quản l‎ý dự án Quan hệ hợp tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn

342

2009-2010

17

Dự án: Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng kỳ đầu (2011-2015) Huyện Sông Lô - Tỉnh Vĩnh Phú c

Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020 được phê duyệt

tỉnh Vĩnh Phúc

800

2010

18

Dự án: Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng kỳ đầu (2011-2015) Huyện Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc

Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020 được phê duyệt

tỉnh Vĩnh Phúc

900

2010

19

Dự án: Quy hoạch nông thôn mới các xã huyện Phong Thổ - Lai Châu

Quy hoạch nông thôn 9 xã huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu

Lai Châu

1800

2011

20

Dự án: Quy hoạch nông thôn mới các xã huyện Văn Yên

Quy hoạch nông thôn mới 6 xã huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái

Yên Bái

1200

2011

21

Dự án: Quy hoạch Môi trường tỉnh Bắc Kạn

Quy hoạch Môi trường tỉnh Bắc Kạn

Tỉnh Bắc Kạn

1400

2011

22

Dự án: Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng mô hình Khí sinh học

 

Hỗ trợ kỹ thuật ; Đào tạo tập huấn kỹ thuật hướng dẫn sử dụng, vận hành, bảo dưỡng công trình khí sinh học.

Tỉnh Bắc Kạn

100

2009 - 2011

23

Dự án: Quy hoạch nông thôn mới huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

Quy hoạch nông thôn mới các xã huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

tỉnh Hà Giang

500

2011 -2012

24

Dự án: Quy hoạch Nông thôn mới 6 xã huyện Đại Từ-Thái Nguyên

Quy hoạch nông thôn mới các xã thuộc huyện Đại Từ

Tỉnh Thái Nguyên

850

2012

25

Dự án: Quy hoạch Nông thôn mới 3 xã huyện Định Hóa-Thái Nguyên

Quy hoạch nông thôn mới các xã thuộc huyện Định Hóa

Tỉnh Thái Nguyên

400

2012

26

Dự án: Xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai xã Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Xây dựng hệ thống hồ sơ và cơ sở dữ liệu về đất đai

 

723

2012

27

Dự án: Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu các xã huyện Đồng Hỷ, tỉnh thái Nguyên

Xây dựng hệ thống hồ sơ và cơ sở dữ liệu về đất đai

Tỉnh Thái Nguyên

865

2012

28

Dự án: Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu các huyện của tỉnh Lạng Sơn

Xây dựng hệ thống hồ sơ và cơ sở dữ liệu về đất đai

Lạng Sơn

628

2012

29

Dự án: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2014 - 2015 huyện Ba Bể và các xã, thị trấn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2014 - 2015 huyện Ba Bể và các xã, thị trấn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn  được phê duyệt

Tỉnh Bắc Kạn

1700

2012 -2013

30

Dự án: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2014 2015 thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2014 2015 thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên được phê duyệt

Tỉnh Thái Nguyên

1800

2012 -2013

31

Dự án: Quy hoạch phát triển nông nghiệp huyện Định Hóa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Phương án Quy hoạch phát triển nông nghiệp huyện Định Hóa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được phê duyệt

Tỉnh Thái Nguyên

1700

2013

32

Dự án: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2014 - 2015 huyện Sông Lô và huyện Lập Thạch

Phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2014 - 2015 huyện Sông Lô và huyện Lập Thạch được phê duyệt

Tỉnh Vĩnh Phúc

1600

2012 -2013

33

Dự án: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2014 - 2015 các xã, phường thành phố Việt Trì

Phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2014 - 2015 các xã, phường thành phố Việt Trì được phê duyệt

TỈnh Phú Thọ

2400

2012 -2013

34

Dự án: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2014 - 2015 các xã, phường Thị xã Phú Thọ

Phương án: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2014 - 2015 các xã, phường Thị xã Phú Thọ được phê duyệt

TỈnh Phú Thọ

800

2012 -2013

35

Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính khu 06 xã,thị trấn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Rà soát hiện trạng sử dụng đất, cập nhật hồ sơ địa chỉnh, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính các xã, thị trấn.

UBND huyện Ba Bể

4891

2015

36

Đề tài: Ứng dụng công nghệ GIS online xây dựng hệ thống thông tin đất đai trực tuyến của tỉnh Vính Phúc

Nghiên cứu ứng dựng xây dựng hệ thống quản lý đất đai trực tuyến tỉnh Vĩnh Phúc

Sở KH&CN

250

2015-2016

37

Dự án: Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý đất lâm nghiệp tỉnh Thái Nguyên.

Xây dựng phần mềm quản lý trực tuyến đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Sở TN&MT

311

2016-2017

38 Dự án: Điều chỉnh QH sử dụng đất huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 Điều chỉnh QH sử dụng đất huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 Sở TN&MT   2016
39 Dự án: Điều chỉnh QH sử dụng đất huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 Điều chỉnh QH sử dụng đất huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 Sở TN&MT   2016
40 Dự án: Điều chỉnh QH  sử dụng đất thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 Điều chỉnh QH  sử dụng đất thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 Sở TN&MT   2016
41 Dự án: Điều chỉnh QH  sử dụng đất thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 Điều chỉnh QH  sử dụng đất thành ph Sông Công, tỉnh Thái Nguyêđến năm 2020 Sở TN&MT   2017
42 Dự án: Lập quy hoạch vùng sản xuất tập trung xã Vinh Sơn thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên Lập quy hoạch vùng sản xuất tập trung xã Vinh Sơn thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên UBND thành phố Sông Công   2018
43 Dự án: Lập quy hoạch vùng sản xuất tập trung xã Bảo Cường huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên Lập quy hoạch vùng sản xuất tập trung xã Bảo Cường huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên UBND huyện Định Hóa   2018
 
 

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH,  DỰ ÁN VỀ LĨNH VỰC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

TT

Tên hợp đồng

Nội dung

Chủ đầu tư

Giá trị
(Triệu đồng)

Thời gian

 

I. CÁC ĐỀ TÀI,  DỰ ÁN VỀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

1

Nghiên cứu sử dụng thực vật để cải tạo đất bị ô nhiễm kim loại nặng tại các vùng khai thác khoáng sản

Nghiên cứu xác định các loại thực vật phù hợp để cải tạo đất bị ô nhiễm kim loại nặng tại các vùng khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Bộ KH&CN

500

2008-2010

2

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường nước và tảo độc tại Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên); Đề xuất các giải pháp quản lý tổng hợp nước hồ.

Đánh giá hiện trạng và mức độ ô nhiễm môi trường nước và tảo độc, và đề xuất các giải pháp quản lý bền vững môi trường nước khu vực Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên

Bộ KH&CN

 

2009-2011

3

Tư vấn Lập quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn đến năm 2015 định hướng đến năm 2020.

- Thu thập các tài liệu có liên quan đến dự án

- Điều tra đánh giá hiện trạng môi trường tỉnh Bắc Kạn

- Lập báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường tỉnh Bắc Kạn.

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến môi trường tỉnh Bắc Kạn.

- Xây dựng nội dung Quy hoạch môi trường môi trường tỉnh Bắc Kạn.

Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn

249,5

2010-2011

4

Đánh giá hiện trạng môi trường tài nguyên nước  và ứng dụng GIS &SWAT  để quản lý lưu lượng và chất lượng nước của lưu vực sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá hiện trạng môi trường nước và ứng dụng công nghệ GIS và mô hình SWAT xây dựng mô hình quản lý nước lưu vực sông Công và đề xuất các giải pháp quản lý bền vững nguồn tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

DHTN

163,4

2012-2013

5

Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án cấp điện cho khu vực Đền Thượng và Chùa Phù Nghì thuộc khu danh thắng Tây Thiên, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc”

- Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án cấp điện cho khu vực Đền Thượng và Chùa Phù Nghì thuộc khu danh thắng Tây Thiên, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc theo đúng nội dung, cấu trúc của Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ TN&MT.

- Sản phẩm yêu cầu gồm: 07 bộ Hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường; 07 bộ đề cương và dự toán lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường; 01 đĩa CD ghi nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Vĩnh Phúc

129

2014

6

Nghiên cứu xây dựng mô hình “Trường học xanh” về BVMT trong trường tiểu học, thí điểm tại trường tiểu học Đội Cấn, Thành phố Thái Nguyên

- Tuyên truyền, tổ chức tập huấn cho giáo viên, cán bộ, học sinh các hoạt động về: tiết kiệm điện, tiết kiệm nước trong phạm vi nhà trường, and toàn trường học, an toàn giao thông, biến đổi khí hậu.

 Tổ chức biên soạn các chuyên đề với 9 nội dung liên quan đến mô hình “Trường học xanh” về BVMT trong trường tiểu học.

Bộ GD&DT

246

2014

7

Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2 Khu công nghiệp Bình Vàng, tỉnh Hà Giang

- Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2 Khu công nghiệp Bình Vàng, tỉnh Hà Giang theo đúng nội dung, cấu trúc của Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ TN&MT.

- Sản phẩm yêu cầu gồm: 07 bộ Hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường; 07 bộ đề cương và dự toán lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường; 01 đĩa CD ghi nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Hà Giang

205,4

2015

8

Điều tra thoái hóa đất lần đầu tỉnh Lạng Sơn

Xây dựng chỉ tiêu thống kê “Diện tích đất bị thoái hóa” theo loại hình thoái hóa và loại đất thoái hóa thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng thời đánh giá được nguyên nhân thoái hoá đất và đề xuất các giải pháp giảm thiểu thoái hóa đất của tỉnh Lạng Sơn.

Lạng Sơn

3.260

2015,2016

9

Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

- Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ theo đúng nội dung, cấu trúc của Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ TN&MT.

- Sản phẩm yêu cầu gồm: 07 bộ Hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường; 07 bộ đề cương và dự toán lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường; 01 đĩa CD ghi nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Phú Thọ

258

2016

10

Tư vấn, khảo sát lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng Bãi chôn lấp và xử lý rác thải khu trung tâm cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang

- Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng Bãi chôn lấp và xử lý rác thải khu trung tâm cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang theo đúng nội dung, cấu trúc của Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ TN&MT.

- Sản phẩm yêu cầu gồm: 07 bộ Hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường; 07 bộ đề cương và dự toán lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường; 01 đĩa CD ghi nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường.

BQL dự án ĐTXD công trình Khu kinh tế tỉnh Hà Giang

495,5

2016-2017

11

Tư vấn, khảo sát lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy phôi thép giai đoạn 2 của công ty TNHH MTV khoáng nghiệp Hằng Hưng

- Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy phôi thép giai đoạn 2 của công ty TNHH MTV khoáng nghiệp Hằng Hưng, tỉnh Tuyên Quang theo đúng nội dung, cấu trúc của Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ TN&MT.

- Sản phẩm yêu cầu gồm: 09 bộ Hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường; 01 đĩa CD ghi nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường.

 

Trung tâm quan trắc Tài nguyên & Môi trường tỉnh Tuyên Quang

462

2016

12

Điều tra, thống kê các chỉ tiêu môi trường cơ bản và xây dựng bộ chỉ thị môi trường tỉnh Thái Nguyên

- Điều tra, thu thập thông tin các UBND cấp huyện, xã; Các Sở, Ban, Ngành có liên quan về thống kê môi trường, chỉ thị môi trường.

- Xây dựng Bộ CSDL thống kê môi trường và bộ chỉ thị môi trường tỉnh Thái Nguyên.

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện thu thập số liệu thống kê môi trường, chỉ thị môi trường hàng năm.

- Lập báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ

Chi cục Bảo vệ Môi trường

82,5

2016

13

Điều tra, lập kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

- Điều tra thu thập thông tin các chủ nguồn thải chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

- Đánh giá cơ sở hạ tầng và khả năng đáp ứng tại các địa phương trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thái y tế nguy hại.

- Xây dựng kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

- Lập báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện.

Chi cục Bảo vệ Môi trường

159

2016-2017

14

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý môi trường tỉnh Bắc Kạn.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý các điểm có khả năng gây ô nhiễm môi trường tỉnh Bắc Kạn.

- Xây dựng trang thông tin và phần mềm quản lý môi trường tỉnh Bắc Kạn trực tuyến có phân cấp, phân quyền quản lý cho các cơ quan môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Đào tạo, tập huấn cho cán bộ các ngành môi trường cấp tỉnh, huyện (TP) nâng cao khả năng ứng dụng CNTT trong công tác quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh.

Sở KH&CN

660

2017-2018

15

Tư vấn lập Quy hoạch mạng lưới thu gom xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 20130.

- Xây dựng báo cáo tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội của huyện Yên Lập.

- Điều tra, thu thập thông tin các chủ nguồn thải rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Yên Lập.

- Xây dựng báo cáo hiện trạng quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

- Đánh giá cơ sở hạ tầng và khả năng đáp ứng tại các địa phương trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt.

- Xây dựng kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Yên Lập.

- Lập báo cáo Quy hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Yên Lập giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030.

- Lập báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ.

- Xây dựng và trình phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới thu gom xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Yên Lập – Phú Thọ giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030.

- Xây dựng Quy định về quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Yên Lập.

- Tổ chức tập huấn về quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Yên Lập.

Phòng TN&MT huyện Yên Lập

485

2017-2018

 

II. CÁC ĐỀ TÀI,  DỰ ÁN VỀ CÔNG TÁC XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

16

Nghiên cứu sử dụng thực vật để cải tạo đất bị ô nhiễm kim loại nặng tại các vùng khai thác khoáng sản

Nghiên cứu sử dụng một số cây thực vật để cải tạo đất bị ô nhiễm kim loại nặng tại các vùng khai thác khoáng sản

Bộ KH&CN

 

2008-2010

17

Xử lý chất thải chăn nuôi gia cầm tại huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc

+ Nội dung 1. Điều tra khảo sát tình hình chăn nuôi gia cầm ở Vĩnh Phúc, lựa chọn hộ tham gia mô hình:

+ Nội dung 2 : Hướng dẫn các hộ kỹ thuật nhân ủ giống men gốc, nhân ủ men làm đệm nền chuồng, kỹ thuật duy trì, bảo dưỡng đệm sinh học trong thời gian sử dụng đệm sinh học cho các chủ hộ tham gia mô hình:

+ Nội dung 3: Mở rộng công tác tập huấn, hướng dẫn quy trình kỹ thuật làm đệm sinh học từ chế phẩm BIO - TMT xử lý chất thải chăn nuôi gà cho 100 chủ hộ không tham gia mô hình.

       + Nội dung 4: Phân tích một số chỉ tiêu về chất lượng phân sau khi thải ra ngoài môi trường và đã được xử lý bằng chế phẩm sinh học

        + Nội dung 5: Nhận xét đánh giá hiệu quả và tiến hành so sánh giữa các hộ có sử dụng đệm lót sính học và các hộ không sử dụng đệm sinh học trong chăn nuôi gà.

Vĩnh Phúc

250

2013

18

“Mô hình xử lý ô  nhiễm môi trường do chăn nuôi bò sữa quy mô hộ gia đình tại chuồng nuôi trong khu dân cư tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường năm 2014”.

Xử lý ô nhiễm môi trường do chăn nuôi cho bò sữa bằng chế phẩm sinh học Bio - TMT quy mô hộ gia đình tại chuồng nuôi trong khu dân cư tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường.

Vĩnh Phúc

99

2014

19

“Mô hình ủ phân compost xử lý chất thải chăn nuôi bò sữa quy mô hộ gia đình tại chuồng nuôi trong khu dân cư tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường năm 2014”.

Xây dựng mô hình ủ phân compost xử lý chất thải chăn nuôi bò sữa quy mô hộ gia đình trong khu dân cư tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường

Vĩnh Phúc

99

2014

20

Xử lý chất thải chăn nuôi bò sữa ứng phó với biến đổi khí hậu tại thôn Hoàng Xá Đông, Hoàng Xá Đình, Hoàng Xá Ngược, An Thượng, Hệ, Môn Trì, Khách Nhi, An Hạ xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015.

Thực hiện triển khai chất thải chăn nuôi bò sữa ứng phó với biến đổi khí hậu tại thôn Hoàng Xá Đông, Hoàng Xá Đình, Hoàng Xá Ngược, An Thượng, Hệ, Môn Trì, Khách Nhi, An Hạ xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

100

2015

21

Xử lý chất thải chăn nuôi bò sữa ứng phó với biến đổi khí hậu tại thôn Khách Nhi Xuôi, Khách Nhi Ngược, Trại Trì, Liễu, An Lão Xuôi, An Lão Ngược, An Lão Giữa, An Lão Trên xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015.

- Thực hiện triển khai chất thải chăn nuôi bò sữa ứng phó với biến đổi khí hậu tại thôn Khách Nhi Xuôi, Khách Nhi Ngược, Trại Trì, Liễu, An Lão Xuôi, An Lão Ngược, An Lão Giữa, An Lão Trên xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Vĩnh Phúc

100

2015

22

Xây dựng mô hình xử lý chất thải nông thôn cấp xã của tỉnh Bắc Kạn.

- Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường nông thôn, Xây dựng các mô hình xử lý rác thải, nước thải hộ gia đình (vòng tròn chuối), các bể chứa xử lý rác thải nguy hại ngoài đồng ruộng, xây dựng các lò đốt rác mi ni tại xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

- Hỗ trợ UBND xã Khang Ninh xây dựng các mô hình Nông thôn mới trên địa bàn.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề bảo vệ môi trường nông thôn.

Bắc Kạn

1332

2017

 

III. CÁC ĐỀ TÀI,  DỰ ÁN VỀ BẢO TỒN TÀI NGUYÊN ĐA DẠNG SINH HỌC

23

Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Nội dung 1: Đánh giá đặc điểm tự nhiên - kinh tế - xã hội có tác động đến công tác quản lý đa dạng sinh học của tỉnh Phú Thọ.

Nội dung 2: Đánh giá hiện trạng các hệ sinh thái và các vấn đề ưu tiên đối với bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh Phú Thọ.

Nội dung 3: Điều tra, thống kê và đánh giá các giá trị tài nguyên của khu hệ thực vật của tỉnh Phú Thọ.

Nội dung 4: Điều tra, thống kê và đánh giá giá trị tài nguyên của khu hệ động vật của tỉnh

Nội dung 5: Đánh giá hiện trạng quản lý đa dạng sinh học của tỉnh Phú Thọ, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác bảo tồn ĐDSH

Nội dung 6: Xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học của toàn tỉnh Phú Thọ, từ đó xây dựng bản đồ hiện trạng bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh.

Nội dung 7: Xây dựng Báo cáo tổng hợp

Sở TN&MT

1672

2017-2018

24

Tư vấn lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Xây dựng báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Xây dựng báo cáo liên quan: báo cáo đề dẫn, báo cáo tóm tắt, xây dựng văn bản trình thẩm định, xây dựng văn bản trình phê duyệt dự án quy hoạch.

- Xây dựng bộ bản đồ hiện trạng, bản đồ quy hoạch bảo tồn ĐDSH  tinh.

Chi cục Bảo vệ môi trường

217

2017

25

Điều tra, thống kê và đánh giá đa dạng sinh học của tỉnh Thái Nguyên, nghiên cứu đề xuất các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học.

Nội dung 1: Đánh giá đặc điểm tự nhiên - kinh tế - xã hội có tác động đến công tác quản lý đa dạng sinh học của tỉnh Thái Nguyên.

Nội dung 2: Đánh giá hiện trạng các hệ sinh thái và các vấn đề ưu tiên đối với bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh Thái Nguyên.

Nội dung 3: Điều tra, thống kê và đánh giá các giá trị tài nguyên của khu hệ thực vật của tỉnh Thái Nguyên.

Nội dung 4: Điều tra, thống kê và đánh giá giá trị tài nguyên của khu hệ động vật của tỉnh

Nội dung 5: Đánh giá hiện trạng quản lý đa dạng sinh học của tỉnh Thái Nguyên, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác bảo tồn ĐDSH

Nội dung 6: Xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học của toàn tỉnh Thái Nguyên, từ đó xây dựng bản đồ hiện trạng bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh.

Nội dung 7: Xây dựng Báo cáo tổng hợp

Sở TN&MT

 

2016-2017

26

Đề tài: Điều tra, thống kê và đánh giá đa dạng sinh học của tỉnh Bắc Kạn, nghiên cứu đề xuất các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học.

Nội dung 1: Đánh giá điều kiện tự nhiên có liên quan đến đa dạng sinh học của tỉnh Bắc Kạn.

 Nội dung 2: Đánh giá đặc điểm kinh tế - xã hội có tác động đến công tác quản lý đa dạng sinh học của tỉnh Bắc Kạn.

Nội dung 3: Đánh giá hiện trạng các hệ sinh thái và các vấn đề ưu tiên đối với bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh Bắc Kạn.

Nội dung 4: Điều tra, thống kê và đánh giá các giá trị tài nguyên của khu hệ thực vật của tỉnh Bắc Kạn.

Nội dung 5: Điều tra, thống kê và đánh giá giá trị tài nguyên của khu hệ động vật của tỉnh

Nội dung 6: Đánh giá hiện trạng quản lý đa dạng sinh học của tỉnh Bắc Kạn, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác bảo tồn ĐDSH

Nội dung 7: Xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học của toàn tỉnh Bắc Kạn, từ đó xây dựng bản đồ hiện trạng bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh.

Nội dung 8: Xây dựng Báo cáo tổng hợp

Sở TN&MT

1570

2014-2015

27

Tư vấn lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

- Đánh giá hiện trạng bảo tồn ĐDSH tỉnh Bắc Kạn: Đánh giá điều kiện tự nhiên có liên quan đến bảo tồn ĐDSH của tỉnh; Đánh giá đặc điểm kinh tế-xã hội liên quan đến bảo tồn; Đánh giá hiện trạng hệ sinh thái và các vấn đề ưu tiên đối với bảo tồn ĐDSH của tỉnh; Đánh giá hệ động, thực vật của tỉnh.

- Xây dựng quy hoạch bảo tồn ĐDSH đến năm 2020, định hướng đến năm 2030: Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các phương án bảo tồn ĐDSH trong thời kỳ quy hoạch và lựa chọn phương án tối ưu; Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch bảo tồn ĐDSH trong kỳ kế hoạch 5 năm và xác định rõ tiến độ hàng năm.

Sở TN&MT

249,5

2016

28

Nghiên cứu bảo tồn nguồn nguồn gen cây Râu mèo (Orthosiphon spiralis (Lour.) Merr) tại tỉnh Thái Nguyên phục vụ nghiên cứu và đào tạo.

Điều tra, đánh giá tình hình khai thác và kiến thức bản địa của người dân địa phương trong việc sử dụng cây Râu mèo; Điều tra đặc điểm lâm học, thu thập tiêu bản, mẫu giống loài Râu mèo tại Thái Nguyên; Phân tích sự biến động về thành phần hợp chất có hoạt tính sinh học Sinensetin trong lá cây Râu mèo;

Bộ Giáo dục và Đào tạo

1.500

2016-2019

29

Khai thác và phát triển nguồn gen cây Hoàng đằng (Fibraurea tinctoria) tại một số tỉnh miền núi phục vụ nhu cầu làm thuốc.

Điều tra, phân tích, lựa chọn vùng sinh thái thích hợp cho cây Hoàng đằng sinh trưởng, phát triển và có hàm lượng hoạt chất (palmatin) cao nhất; Nghiên cứu xây dựng 03 vườn giống gốc và nhân giống Hoàng đằng tại 3 vùng sinh thái đã lựa chọn; Xây dựng quy trình kỹ thuật nhân giống Hoàng đằng bằng phương pháp giâm hom; Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho cây giống Hoàng đằng; Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất Hoàng đằng tại 3 vùng sinh thái đã lựa chọn; Xây dựng Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc Hoàng đằng; 

Bộ Khoa học và Công nghệ

4.100

2016-2019

30

Nghiên cứu tính đa dạng và đề xuất giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ trên núi đá vôi ở Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa- Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên

- Điều tra hiện trạng tính đa dạng của các loài thực vật thân gỗ vậy về dạng sống, nguồn gốc, phân bố…

- Đề xuất giải pháp bảo tồn các loài thực vật thân gỗ tại khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa- Phượng Hoàng

Bộ GD – ĐT

1500

2009-2010

31

Nghiên cứu ứng dụng GIS và viễn thám bảo tồn loài cò thìa tại vườn quốc gia Xuân Thủy Nam Định

Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học của vườn quốc gia Xuân Thủy, Đánh giá hiện trạng loài Cò Thìa.

 Xây dựng bản đồ thích nghi của loài Cò Thìa.

UBND tỉnh Nam Định

100

2012-2013

32

Bảo tồn loài cây Re hương (Cinamomum parthenoxylon (Jack) Meisn) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều tra thực trạng phân bố loài cây Re hương trên địa bàn toàn tỉnh Thái Nguyên. Nghiên cứu bảo tồn nguyên vị và bảo tồn chuyển vị loài Re hương. Phân tích hàm lượng tinh dầu Re hương; giải mã trình tự gen ADN và công bố lên ngân hàng gen thế giới. 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

1.356

2015-2017

33

Dự án: “Đánh giá bảo tồn đa dạng sinh học một số loại cây rừng có nguy cơ bị tuyệt chủng tại Vườn Quốc gia Ba Bể, Bắc Kạn

- Điều tra hiện trạng các loài thực vật nguy cập quý hiếm tại VQG Ba Bể

- Xác định các loài có nguy cơ tuyệt chủng

- Xây dựng bản đồ phân bố

Tỉnh Bắc Kạn

1200

2004-2009

34

Dự án: Đánh giá bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, Sapa, Lao Cai

Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học, đề xuất các giải pháp bảo tồn các hệ sinh thái đặc thù, các hệ sinh thái nhạy cảm đang có nguy cơ bị đe dọa do các nhân tố tự nhiên và xã hội tại vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn, Lào Cai

Lào Cai

2000

2009-2014

35

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng GIS và viễn thám bảo tồn loài cò thìa tại vườn quốc gia Xuân Thủy Nam Định

Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học của vườn quốc gia Xuân Thủy, Đánh giá hiện trạng loài Cò Thìa, Xây dựng bản đồ thích nghi của loài Cò Thìa.

Tỉnh Nam Định

100

2012-2013

36

Dự án: Điều tra xác định các loài sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và đề xuất biện pháp phòng ngừa kiểm soát

Điều tra xác định các loài sinh vật ngoại lai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Xây dựng bản đồ sinh vật ngoại lai xâm hại. Đề xuất biện pháp phòng ngừa kiểm soát

Tỉnh Thái Nguyên

1000

2013-2014

37

Đề tài: Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen cây nhuộm màu thực phẩm của đồng bào các dân tộc vùng núi phía Bắc Việt Nam.

Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen cây Nhuộm mầu

Bắc Kạn, Cao Bằng, TQ

600

2013-2014

38

Đánh giá bảo tồn đa dạng sinh học một số loài thực vật có nguy cơ bị tuyệt chủng tại vườn quốc gia Xuân Thủy, Nam Định

  • Điều tra hiện trạng các loài thực vật nguy cấp quý hiếm tại VQG Xuân Thủy
  • Xác định các loài có nguy cơ tuyệt chủng

 

University of Technology, Sydney, Australia

1200

2003

 

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH,  DỰ ÁN VỀ LĨNH VỰC THỦY SẢN

TT

Tên hợp đồng

Nội dung

Chủ đầu tư

Giá trị (Triệu đồng)

Thời gian

1

Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ nuôi cá Chim trắng thương phẩm" taị trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Ứng dụng công nghệ nuôi cá Chim trắng tại các mô hình thủy sản

DHNL

 

2002-2003

2

Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen và sản xuất giống cá chày mắt đỏ bằng phương pháp sinh sản nhân tạo tại tỉnh Thái Nguyên năm 2012

Ứng dựng phương pháp sinh sản nhân tạo trong việc nhân giống và phát triển đàn cá chày mắt đỏ tại tỉnh Thái Nguyên

Bộ KH&CN

267

2003-2004

3

Nuôi thử nghiệm tôm càng xanh tại Ba Bể, Bắc Kạn

- Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm nuôi tôm càng xanh của một số địa phương thuộc khu vực miền núi phía Bắc nuôi tại huyện Ba Bể nhằm khai thác tiềm năng thủy sản của địa phương, nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, tăng thu nhập cho người nông dân, đóng góp vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của địa phương.

 - Thay đổi tư duy, suy nghĩ của nhân dân các dân tộc trong huyện Ba Bể chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng giúp nông dân lựa chọn loại cây con để phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa.

- Khảo sát tính thích nghi, khả năng sinh trưởng và phát triển của tôm càng xanh tại huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn.

 

UBND huyện Ba Bể

 

2003-3004

4

Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ sản xuất cá giống rô phi đơn tính đực bằng hormone 17a - methyltestosterone tại Hà Giang

Nghiên cứu và chuyển giao thành công quy trình công nghệ sản xuất giống cá rô phi đơn tính đực bằng hormone 17a methyltestosterone, sau khi đề tài kết thúc sản xuất được 2 vạn con cá rô phi 21 ngày tuổi, tỷ lệ đực trong quần đàn đạt ≥ 95%.

Đào tạo cho trung tâm thủy sản 03 cán bộ thành thạo việc sản xuất cá giống rô phi đơn tính đực bằng hormone 17a methyltestosterone.

Sở NN&PTNT

367

2009-2010

5

Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sản xuất giống cá rô phi đơn tính đực bằng hoóc môn 17a- Methyltestosterone tại tỉnh Cao Bằng.

Nghiên cứu và chuyển giao thành công quy trình công nghệ sản xuất giống cá rô phi đơn tính đực bằng hormone 17a methyltestosterone, sau khi đề tài kết thúc sản xuất được 2 vạn con cá rô phi 21 ngày tuổi, tỷ lệ đực trong quần đàn đạt ≥ 95%.

Đào tạo cho trung tâm thủy sản 03 cán bộ thành thạo việc sản xuất cá giống rô phi đơn tính đực bằng hormone 17a methyltestosterone.

Sở KH&CN

470

2009-2010

6

Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ nuôi cá tầm (Acipenser baerii) thương phẩm tại Thái Nguyên

- Điều tra, khảo sát lựa chọn nguồn nước đủ điều kiện nuôi cá Tầm tại tỉnh Thái Nguyên.

- Nghiên cứu chuyển giao các quy trình công nghệ nuôi cá Tầm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

- Xây dựng quy trình thiết kế và cải tạo bể nuôi

- Xây dựng quy trình chăm sóc, quản lý đàn cá trong bể 5 công đoạn.

- Xây dựng quy trình quản lý môi trường và phòng trị bệnh cá Tầm.

- Xây dựng mô hình thí điểm nuôi cá Tầm thương phẩm.

- Xây dựng báo cáo tổng kết dự án.

Thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi

1947

2011-2013

7

Ứng dụng công nghệ sản xuất cá giống rô phi đơn tính đực bằng hoóc môn 17a - Methyltestosterone tại tỉnh Thái Nguyên.

Sản phẩm của dự án là nhân giống 2,6 triệu con cá giống rô phi đơn tính đực (tỷ lệ cá đực trong quần đàn đạt 99,9%). Hiện tại TT đang có cá giống rô phi đơn tính cung cấp cho thị trường tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận. Nguồn cá bố mẹ được nhập từ Viện Nghiên cứu thuỷ sản I, Từ Sơn, Bắc Ninh.

Sở KH&CN

394,6

2011-2012

8

Sản xuất cá chép lai 2, 3 máu tại Cao Bằng

Nghiên cứu và ứng dụng thành công quy trình sản xuất cá chép lai 2; 3 máu; sản xuất được 18 - 20 vạn cá bột; nuôi ương 9 - 10 vạn cá hương, tỷ lệ sống đạt 50% trở lên; sản xuất được 6 - 7 vạn cá giống, tỷ lệ sống đạt trên 70%; đào tạo chuyển giao công nghệ và hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống cá chép lai 2; 3 máu.

Sở KH&CN

680

2011-2012

9

Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống cá chép lai 2, 3 máu tỉnh Hà Giang

Nghiên cứu và ứng dụng thành công quy trình sản xuất cá chép lai 2; 3 máu; sản xuất được 18 - 20 vạn cá bột; nuôi ương 9 - 10 vạn cá hương, tỷ lệ sống đạt 50% trở lên.

Sở KH&CN

594,5

2010-2011

10

Nghiên cứu, đánh giá các nguồn nước đủ điều kiện để xây dựng mô hình phát triển nuôi cá tầm, cá hồi phục vụ  phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang.

- Xác định được nguồn nước cho phát triển cá tầm, cá hồi tại Hà Giang.

- Xây dựng bản đồ quy hoạch vùng phát triển, khả năng phát triển và định hướng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho phát triển nuôi cá tầm, cá hồi.

- Xây dựng mô hình và quy trình nuôi cá hồi, cá tầm trên địa bàn Hà Giang.

Sở KH&CN

348

2012-2013

11

Dự án xây dựng mô hình nuôi cá, rau đảm bảo ATVSTP tại Thái Nguyên

Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Bộ NN&PTNT

 

2011-2013

12

Dự án SXTN: Ứng dụng Khoa học và Công nghệ sản xuất thức ăn viên cho cá tại tỉnh Thái Nguyên.

- Sản xuất 85 tấn thức ăn viên.

- Hoàn thiện 5 Quy trình SX thức ăn viên nuôi cá.

Sở KH&CN

880

2014-2016

13

Ứng dụng công nghệ nuôi cá chiên (bagarius yarrelli) trong lồng trên mặt hồ lớn tại tỉnh Thái Nguyên

Xây dựng các mô hình nuôi cá chiên trong lồng trên mặt hồ lớn trên đian bàn tỉnh Thái Nguyên

SởKH&CN

1000

2015-2016

14

Bảo tồn nguồn gen cá Lăng chấm (Hemibagrus guttatus) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

- Điều tra thực trạng phân bố loài cá Lăng chấm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nghiên cứu bảo tồn nguyên vị và bảo tồn chuyển vị cá lăng chấm. Giải mã trình tự gen ADN và công bố lên ngân hàng gen thế giới. 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

1390

2015-2017

15

Nhiệm vụ: Bảo tồn nguồn gen cá Nheo (Silurus meridionalis, Chen, 1977) tại tỉnh Thái Nguyên

- Điều tra hiện trạng, môi trường sống của cá Nheo

- Ứng dụng công nghệ kỹ thuật nhân giống cá Nheo phục vụ mục đích nuôi thương phẩm

- Xây dựng các quy trình, các mô hình nuôi cá Nheo tiêu chuẩn

Tỉnh Thái Nguyên: Nhiệm vụ quỹ gen cấp tỉnh

1000

2016

16

Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

- Đánh giá các điều kiện phục vụ lập quy hoạch; tổ chức điều tra, khảo sát bổ sung ngoài hiện trường để cập nhật tư liệu, số liệu liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh

- Nghiên cứu tác động của các yếu tố bên ngoài và quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh.

- Phân tích số liệu, xây dựng hồ sơ hiện trạng về bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh Quảng Ninh.

- Nghiên cứu các quan điểm chỉ đạo và mục tiêu được xác định trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Quảng Ninh

- Xây dựng các phương án quy hoạch và lựa chọn phương án tối ưu.

- Xây dựng hệ thống Bản đồ quy hoạch bảo tồn.

- Thiết kế quy hoạch theo phương án đã chọn.

Sở TN&MT

5000

2016-2017

17

Điều tra, đánh giá và lập quy hoạch khu bảo tồn nguồn gen thủy sản tỉnh Quảng Ninh (Chuyên gia tham gia tư vấn)

- Điều tra, khảo sát và thu thập bổ sung nguồn gen quý hiếm trên địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu xây dựng, phát triển các khu vực nuôi trồng chuyên canh các loài cây dược liệu, vật nuôi, thủy sản có nguy cơ tuyệt chủng hoặc quan trọng phục vụ công tác bảo tồn.

Sở TN&MT

 

2016-2017

 

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH NCKH , CGCN, CÁC DỰ ÁN VỀ LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

TT

Tên chương trình NCKH, CGCN, dự án thực hiện

Hợp tác với tổ chức

Nội dung NCKH , CGCN, hoặc dự án thực hiện

Thời gian bắt đầu và kết thúc (từ tháng năm...)

Tổng kinh phí thực hiện (Triệu đồng)

Kết quả chính đạt được

1

Chương trình: Lâm nghiệp xã hội ở vùng núi phía Bắc VN

Helvetas - Việt Nam

Tại tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn.

Đào tạo đội ngũ cán bộ

- Xây dựng mô hình trình diễn

2000-2001

100

Góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ, xây dưng các mô hình lâm nghiệp bền vững ở Thái Nguyên và BắcKạn

2

Dự án: Xây dựng mô hình áp dụng TBKT phát triển kinh tế nông thôn  vùng cao tại xã Khang Ning- Ba Bể - Bắc Kạn

Bộ KHCN&MT

- Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ và  nhân dân vùng dự án

- Xây dựng mô hình trình diến: Trồng trọt, chăn nuôi, chế biến sản phẩm, sử dụng đất nông lâm kết hợp

1999-2001

500

Xây dựng mô hình về trồng trọt, chăn nuôi, sử dụng đất đai, chế biến sản phẩm tại 360 hộ, góp phần cải thiện đời sống nhân dân vùng đệm Vườn QG Ba Bể

3

Đề tài: NC khả năng thích nghi tập đoàn giống đậu tương nhập nội ở vùng núi phía Bắc Việt Nam

ACIAR-

Australia

Thu thập giống tập đoàn - Nghiên cứu, chọn lọc

2000 - 2001

50

Thu thập tập đoàn đậu tương 35 giống, chọn ra 3 giống thích hợp để áp dụng trong sản xuất ở Thái Nguyên và Bắc Kạn

4

 

Dự án: Chuyển giao kỹ thuật canh tác trên đất dốc tại Ba Bể-Bắc Kạn

 

Helvetas/PNR - Hà Nội

Đào tạo người dân địa phương

Lựa chọn tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao

- Xây dựng mô hình có sự tham gia

1999-2000

150

Tại 2 xã Địa Linh và Bành Trạch, huyện Ba Bể - Bắc Kạn, với qui mô là 60 hộ. Xây dựng mô hình nông hộ sử dụng đát lâu bền theo hướng nông lâm kết hợp.

5

Chương trình: Phát triển mô hình nông lâm kết hợp có sự tham gia tại Chợ Đồn - Bắc Kạn

Chương trình Lâm nghiệp Việt Nam - Phần Lan

Tiến hành ở huyện Chợ Đồn - Bắc Kạn. Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ và nông dân

- Xây dựng mô hình trình diễn

2000-2001

100

Quy mô áp dụng 60 hộ. Đào tạo nâng cao dân trí và xây dựng các mô hình nông lâm nghiệp bảo vệ và sử dụng hợp lý đất đai.

6

Đề tài: Ứng dụng kỹ thuật GIS để quy hoạch phân bổ đất trồng chè ở huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên

Bộ GD & ĐT

Tiến hành tại huyện Đồng Hỷ -Thái Nguyên.

Điều tra, nghiên cứu - Ứng dụng công nghệ GIS để quy hoạch đất trồng chè

2000-2001

40

Ứng dụng kỹ thuật GIS để xây _ung bản đồ quy hoạch sử dụng đất trồng chè cho địa phương.

7

Dự án: Nghiên cứu  sản xuất chè hữu cơ tại Thái Nguyên

Hợp tác với Niuzland

Trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm

Tập huấn cán bộ và nông dân Cung cấp tài liệu

2003 -2004

50

Bước đầu giúp cán bộ và người dân địa phương hiểu về lợi ích của sản xuất chè hữ cơ

8

Dự án: Phương pháp chuyển giao tiến bộ kỹ thuật có sự tham gia của người dân

Chương trình nghiên cứu Việt Nam _ Hà Lan

- Điều tra, nghiên cứu Tổng hợp, xử lý số liệu

- Hội thảo thu thập và  chia sẻ kinh nghiệm

2002-2003

140

Đã tài liệu hoá những phương pháp và kinh nghiệm chuyển giao tiến bộ kỹ thuật

9

Dự án: Thiết kế dự án phát triển chè Đầm Hà, Quảng Ninh

 

Tỉnh Quảng Ninh

 

- Điều tra, xây dựng dự án phát triển cây chè ở Đầm hà

2003

30

Hoàn chỉnh dự án để trình duyệt và triển khai

10

Dự án: Xây dựng mô hình thâm canh và bảo quản sau thu hoạch khoai tàu tại Bắc Kạn

 

Tỉnh Bắc Kạn

- Thiết kế dự án Xây dựng mô hình thâm canh

- Xây dựng mô hình bảo quản

2003-2004

200

Xây dựng mô hình thâm canh và bảo quản sau thu hoạch sản phẩm

11

Dự án ứng dụng khoa học và công nghệ trong nhân giống phát triển trồng cây Ba kích làm dược liệu tại địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Sở khoa học công nghệ tỉnh Thái Nguyên

- Ứng dụng KHKT nhân giống và phát triển cây Ba Kích

2010

1500

- Nhân giống thành công cây Ba Kích bằng phương pháp nuôi cấy mô.

- Trồng thử nghiệm tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

12

Dự án tăng cường bảo vệ tài nguyên rừng Vườn Quốc Gia Ba Bể thông qua nâng cao năng lực, nhận thức cộng đồng, giám sát đa dạng sinh học và thí điểm cơ chế chia sẻ lợi ích.

Ban quản lý Dự án VCF Vườn quốc gia Ba Bể

- Đào tào, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ vườn Quốc gia Ba Bể, cộng đồng địa phương trong công tác bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng.

- Xây dựng các mô hình phát triển nông, lâm nghiệp bền vững.

02/2012

 

Đào tạo tập huấn cho cán bộ vườn và các hộ đân trong khu vực vườn Quốc gia Ba Bể.

13

Quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp có sự tham gia của người dân

IPAD

- Đào tạo TOT về Quy hoạch sử dụng đất và Giao đất lâm nghiệp có sự tham gia của người dân.

- Lập phương án sử dụng đất hợp lý cho tất cả các thôn thuộc 12 xã thuộc 3 huyện Na Rì, Ba Bể và Pắc Nặm thuộc vùng dự án

- Lập quy hoạch sử dụng đất có sự tham gia cho 12 xã thuộc 3 huyện Na Rì, Ba Bể và Pắc Nặm vùng dự án

- Đo giao đất lâm nghiệp cho các hộ nghèo hoặc chưa có đất có sự tham gia tại 3 huyện Na Rì, Pắc Nặm và Ba Bể.

2012

2972

- Đào tạo 04 khóa TOT về Quy hoạch sử dụng đất và Giao đất lâm nghiệp có sự tham gia của người dân.

- Lập phương án sử dụng đất hợp lý cho tất cả các thôn thuộc 12 xã thuộc 3 huyện Na Rì, Ba Bể và Pắc Nặm thuộc vùng dự án

- Các phương án quy hoạch sử dụng đất có sự tham gia cho 12 xã thuộc 3 huyện.

- Đo giao đất lâm nghiệp với diện tích 6.500 ha cho hầu hết các hộ nghèo hoặc chưa có đất có sự tham gia tại 3 huyện Na Rì, Pắc Nặm và Ba Bể.

14

Thực hiện gói hoạt động số 04 “Thí điểm cơ chế chia sẻ lợi ích”

Quỹ bảo tồn Việt Nam

- Điều tra xác định trữ lượng những loài lâm sản và lâm sản ngoài gỗ hiện có và nhu cầu của cộng đồng.

- Xây dựng những Cam kết cơ chế chia sẻ lợi ích về viêc sử dụng tài nguyên thiên nhiên đồng thời góp phần vào việc cải thiện đời sống cho cộng đồng.

- Xây dựng Cơ chế chia sẻ lợi ích sẽ được hỗ trợ thông qua thí điểm các mô hình sinh kế cho một số hộ nghèo tại 6 thôn.

2012

572

 

15

Tư vấn lập quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng bền vững Khu bảo tồn loài và sinh vật cảnh Nam Xuân Lạc, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012-2020

Chi cục kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn

+ Đánh giá hiện trạng điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ sinh thái, đa dạng sinh học, nguồn gen sinh vật, di tích lịch sử, văn hóa, cảnh quan.

+ Khảo sát phục vụ quy hoạch.

+ Xây dựng quy hoạch.

2012

670

Các báo cáo và bản đồ phục vụ quy hoạch

16

Dự án giao đất lâm nghiệp có sự tham gia của người dân.

Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn

Điều tra, khoanh vẽ và cáp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng cho các hộ dân.

2013

 

- Dự án đã quy hoạch được131.256/164.837ha. Trong đó đất rừng sản xuất được quy hoạch là 89.513ha/72.000ha, đạt 124%

17

Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông, lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn

Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (Ifad)

Hướng tới cải thiện sinh kế, xóa đói giảm nghèo bền vững, công bằng cho người nghèo nông thôn thuộc vùng núi cao tỉnh Bắc Kạn. Dự án gồm 4 hợp phần: Quản lý đất lâm nghiệp bền vững và công bằng, tạo cơ hội tăng thu nhập cho người nghèo; phát huy cơ hội sáng tạo cải thiện môi trường và quản lý dự án. Dự án được triển khai từ 2009 - 2015 tại 3 huyện: Ba Bể, Pác Nặm và Na Rì.

2010

2000

9.000 lượt hộ dân được hưởng lợi, trong đó có 3.631 hộ nghèo chiếm 40,34% và 1.082 hộ cận nghèo chiếm 12,02%.

18

Về việc đo chỉnh lý bản đồ địa chính, xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính khu đo 03 xã Hà Hiệu, Chu Hương và Yến Dương, huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

 

 

Sở TN&MTBắc Kạn

- Điều tra, đo mới, xây dựng bản đồ địa chính 3 xã Hà Hiệu, Chu Hương và Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

2014

1200

Xây dựng mới hồ sơ địa chính, bản đồ địa chính 3 xã Hà Hiệu, Chu Hương và Yến Dương

19

Kiểm kê rừng rừng tỉnh Hà Giang năm 2014 - 2015

Chi cục kiểm lâm tỉnh Hà Giang

- Kiểm kê diện tích rừng của chủ rừng (chủ quản lý cấp I)

- Xây dựng Hồ sơ quản lý rừng theo đơn vị hành chính (xã, huyện, tỉnh)

- Xây dựng báo cáo tổng hợp cấp huyện, tỉnh.

- Xây dựng báo cáo tổng kết

2015

13248

- Báo cáo kết quả kiểm kê diện tích rừng của chủ rừng (chủ quản lý cấp I)

- Báo cáo xây dựng Hồ sơ quản lý rừng theo đơn vị hành chính (xã, huyện, tỉnh)

- Báo cáo tổng hợp cấp huyện, tỉnh.

- Báo cáo tổng kết

20

Đánh giá môi trường chiến lược dự án: Quy hoạch chuyển đổi loài cây trồng rừng, phục vụ Đề án Tái cơ cấu ngành lâm nghiệp.

Viện Điều tra, Quy hoạch rừng/Bộ NN&PTNT

+ Đánh giá thực trạng các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường có liên quan đến dựu án

+ Đánh giá sự phù hợp của các quan điểm, mục tiêu của quy hoạch với các quan điểm, mục tiêu bảo vệ môi trường.

+ Đánh giá, so sánh các kịch bản và lựa chọn phương án quy hoạch.

+ Đánh giá tác động đến các vấn đề môi trường chính trong trường hợp thực hiện quy hoạch chuyển đổi loài cây trồng rừng.

+ Dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính trong quá trình quy hoạch chuyển đổi.

+ Tham vấn các bên liên quan.

+ Lập báo cáo tổng hợp đánh giá môi trường chiến lược.

2014-2015

319,6

Các báo cáo chuyên đề, báo cáo đánh giá và các phương án quy hoạch

21

Xây dựng cơ sở dữ liệu giống cây trồng lâm nghiệp

Bộ NN&PT Nông thôn

- Hoàn thiện được báo cáo đánh giá hiện trạng về hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về giống cây lâm nghiệp trên toàn quốc. (Tiếng Việt và Tiếng Anh);

- Bộ cơ sở dữ liệu thông tin về giống nhằm  phục vụ cho việc tích hợp vào hệ thống FORMIS (Tiếng Việt).

- Bản Quy chế và Sổ tay hướng dẫn thu thập, quản lý, sử dụng và chia sẻ thông tin (Tiếng Việt và Tiếng Anh);

- Báo cáo khảo sát nhu cầu đào tạo.

- 03 khóa đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ cấp Trung ương và cán bộ cấp vùng

6. Báo cáo đánh giá kết quả đợt tập huấn.

2015

4200

- Báo cáo đánh giá hiện trạng về hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về giống cây lâm nghiệp trên toàn quốc. (Tiếng Việt và Tiếng Anh);

- Bộ cơ sở dữ liệu thông tin về giống tích hợp vào hệ thống FORMIS (Tiếng Việt).

- Bản Quy chế và Sổ tay hướng dẫn thu thập, quản lý, sử dụng và chia sẻ thông tin về giống cây trồng lâm nghiệp (Tiếng Việt và Tiếng Anh);

- Báo cáo khảo sát nhu cầu đào tạo.

- Tổ chức 03 khóa đào tạo

6. Báo cáo đánh giá kết quả đợt tập huấn.

22

Phương án Điều tra, kiểm kê rừng tỉnh Hà Giang”

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang

Xây dựng các phương án điều tra rừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

2015

 

Các phương án điều tra, kiểm kê rừng tại Hà Giang

23

Kiểm kê rừng, tổng hợp kết quả kiểm kê và lập hồ sơ quản lý rừng tại huyện Bắc Trà My, Đại Lộc và TP Tam kỳ, Quảng Nam.

Chi cục kiểm lâm Quảng Nam

Rà xoát, kiểm kê diện tích rừng tại huyện Bắc Trà My, Đại Lộc, và TP Tam Kỳ

04/2016

 

Kết quả rà xoát diện tích rừng của 3 huyện

24

Dịch vụ tư vấn thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Bắc Kạn

Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Kạn - Ban quản lý Chương trình UN - REDD giai đoạn II

- Xác định cụ thể về ranh giới, diện tích 3 loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

- Xác định được ranh giới rõ ràng, kết nối và thống nhất số liệu quy hoạch 3 loại rừng trên bản đồ và thực địa.

2017

 

Kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng chính xác đến từng lô thửa phục vụ theo dõi diễn biến rừng hàng năm.

 

Ngoài ra các cán bộ, cộng tác viên của Trung tâm đã và đang tiến hành nhiều các hợp đồng nghiên cứu, tư vấn thuộc các lĩnh vực khác nhau như:

- Nghiên cứu ứng dụng GIS và Viễn thám trong quản lý tài nguyên thiên nhiên.

- Tư vấn về kỹ thuật về quản lý đa dạng sinh học.

- Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen quý hiếm của các loài động - thực vật cho vùng, khu vực

- Đánh giá tác động môi trường cho các dự án, chương trình cụ thể

- Chuyển giao kỹ thuật và công nghệ xử lý môi trường đất, nước, không khí

- Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ tiên tiến vào môi trường nông thôn đạt tiêu chí 17 Nông thôn mới của nhiều xã của các tỉnh miền núi phía Bắc.

- Quy hoạch sử dụng đất và giao đất cho các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, chương trình nhà nước.

- Xây dựng bản đồ hiện trạng, bản đồ địa chính, bản đồ quy hoạch sử dụng đất cho nhiều địa phương thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, chương trình nhà nước.

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 386
Hôm nay 1826
Hôm qua 2916
Tuần này 14243
Tuần trước 25232
Tháng này 3848194
Tháng trước 0
Tất cả 45855106

Lượt truy cập: 45855115

Đang online: 390

Ngày hôm qua: 2916

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ