Khoa Khoa học cơ bản
Ảnh tập thể20202021
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ NCKH Cấp cơ sở
19/06/2012 22:54 - Xem: 31295

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2012 - Khoa KHCB

 

TT

Tên đề tài

 

Chủ nhiệm đề tài

Mục tiêu – Nội dung

Dự kiến kết quả

 Địa chỉ ứng dụng

Kinh phí

(Tr.đ)

Thứ tự

ưu tiên

1

Đánh giá và bổ sung những ứng dụng của Vật lý trên cơ sở rà soát lại nội dung chương trình giảng dạy môn Vật lý đại cương trong trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên.

Nguyễn Thị Hồng Mai

Mục tiêu:

- Đánh giá sự gắn liền ứng dụng thực tế với chuyên ngành nông nghiệp trong nội dung giảng dạy của môn Vật lý đại cương trong trường Đại học Nông Lâm.

- Bổ sung vào nội dung chương trình giảng dạy  môn Vật lý đại cương những phần kiến thức có liên quan đến các chuyên ngành đào tạo của trường Đại học Nông Lâm.

Nội dung:

- Sưu tầm và xử lý tài liệu cần thiết để làm đề tài

- Ứng dụng của Vật lý học đối với các chuyên ngành nông nghiệp theo từng nội dung chương trình giảng dạy của môn Vật lý đại cương

 

Kết quả:

- Sưu tầm đủ tài liệu để làm đề tài như đã trình bày ở trên

- Tập hợp những ứng dụng thực tế của Vật lý học, bổ sung vào từng nội dung trong chương trình giảng dạy của môn Vật lý đại cương: Cơ học, Sóng, Nhiệt, Quang, Vật lý hạt nhân.

Địa chỉ ứng dụng:

- Áp dụng trong quá trình giảng dạy cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm.

 

5

 

2

Đổi mới phương pháp dạy và học môn toán Ứng dụng  trong trường Đại học Nông Lâm

Vũ Thị Thu Loan

Mục tiêu:

- Nhằm mục đích đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính tích cực sáng tạo, tạo hứng thú học tập cho sinh viên khi học môn toán Ứng dụng. 

- Đưa ra một số các sai lầm học sinh thường mắc phải trong quá trình giải các bài toán ứng dụng, từ đó trình bày một số phương pháp dạy và học môn toán Ứng dụng cùng các ví dụ minh học nhằm giúp người dạy và người học có kinh nghiệm hơn trong việc truyền thụ và lĩnh hội kiến thức của môn học này.

Nội dung:

- Đánh giá thực trạng công tác dạy và học môn toán Ứng dụng tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

- Chỉ ra một số sai lầm sinh viên trường Đại học Nông Lâm thường mắc phải khi giải bài toán ứng dụng: toán kỹ thuật, toán quy hoạch tuyến tính, bài toán tối ưu trong kinh tế, . . .  thông qua việc tìm hiểu thực trạng học tập của sinh viên.

- Trình bày một cách cơ bản nhất các kiến thức cơ bản của bài toán kỹ thuật, các  thuật toán giải bài toán Quy hoạch tuyến tính, bài toán tối ưu.

- Đưa ra các phương pháp dạy và học môn toán Ứng dụng, cùng các ví dụ minh học về các bài toán trong thực tế sản xuất, kinh doanh.

- Mở rộng các bài toán tối ưu trong thực tế.

Kết quả:

- Báo cáo kết quả đề tài.

- Đĩa CD đề tài.

Địa chỉ ứng dụng:

Ứng dụng trong giảng dạy môn toán Ứng dụng và dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên năm thứ nhất của tất cả các chuyên ngành.

5

 

3

Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm (Seminar) trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy học phần Hoá phân tích tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Đào Việt Hùng

Mục tiêu:

- Đánh giá hiệu quả của phương pháp thảo luận nhóm trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy môn Hoá phân tích

- Rút ra một số bài học kinh nghiệm khi tiến hành giảng dạy môn Hoá phân tích nói riêng và các môn học khác nói chung

Nội dung:

- Tìm hiểu cơ sở lý luận của phương pháp giáo dục học đại học

- Tiến hành giảng dạy theo phương pháp mới và có đổi chứng với phương pháp cũ (phần thực nghiệm)

 

Kết quả:

- Có bài báo khoa học cấp Đại học Thái Nguyên

 Địa chỉ ứng dụng:

           

5

 

4

Xây dựng phương pháp giải bài tập Hoá phân tích cho sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên theo hướng tích cực hoá nhận thức của người học.

Nguyễn Thị Thủy

Mục tiêu:

- Nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học cho sinh viên Trường ĐHNL-Thái Nguyên.

- Nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và hứng thú học tập cho sinh viên.

- Xây dựng được phương pháp giải bài tập Hoá phân tích cho sinh viên Trường ĐHNL-Thái Nguyên

Nội dung:

- Tìm hiểu thực trạng dạy và học môn hoá phân tích.

- Đưa ra các dạng bài tập cơ bản

- Úng dụng phương pháp đó vào thực tế giảng dạy một số lớp trong trường.

Kết quả:

- B¸o c¸o kÕt qu¶ ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc.

Địa chỉ ứng dụng:

Ứng dụng trong việc dạy môn Hoá phân tích cho sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

5

 

5

Rà soát nội dung chương trình và xây dựng hệ thống câu hỏi vận dụng thực tế góp phần đổi mới nội dung môn Xã hội học đại cương ở trường ĐHNL.

Nguyễn Đỗ Hương Giang

Mục tiêu:

- Rà soát và xây dựng lại nội dung môn Xã hội học Đại cương sao cho nội dung môn học thực sự là nền tảng, tiền đề để sinh viên tiếp thu và giải quyết các vấn đề thường gặp trong cuộc sống cũng như công việc trong tương lai.

- Tương ứng với mỗi nội dung môn học xây dựng lên hệ thống ví dụ, câu hỏi vận dụng thực tế biến đổi xã hội; sử dụng kiến thức của môn học giải quyết các vấn đề thường gặp gắn với một số ngành đào tạo trong trường như khuyến nông, phát triển nông thôn, công nghệ sinh học…

Nội dung:

-  Rà soát lại nội dung chương trình.

- Trình bày các kiến thức cơ bản của nội dung môn học theo kết cấu chương.

- Tương ứng với mỗi chương xây dựng hệ thống ví dụ, câu hỏi vận dụng thực tế xã hội góp phần đổi mới nội dung môn Xã hội học Đại cương.

Kết quả:

Quyển báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học

Địa chỉ ứng dụng:

Sinh viên năm thứ nhất, thứ hai của trường ĐHNL TN.

5

 

6

Kết hợp xoá đói, giảm nghèo với phát triển kinh tế - xã hôi ở nông thôn huyện Đại từ - Thái Nguyên

Phạm Thị Nga

Mục tiêu:

Làm rõ thực trạng đói nghèo và việc thực hiện xóa đói, giảm nghèo gắn với phát triển kinh tế - xã hội nông thôn ở huyện Đại từ - Thái Nguyên từ năm 2006 đến nay. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn ở huyện Đại từ - Thái Nguyên đến 2015.

Nội dung :

-  Sưu tầm tài liệu lý luận và thực tiến liên quan đến đề tài

-  Khảo sát số liệu thực tế

-  Phân tích và đánh giá thực trạng địa phương

- Kết luận đề tài

Kết quả:

- Bài báo cấp Đại học Thái Nguyên

- Quyển báo cáo đề tài + Đĩa CD đề tài

Địa chỉ ứng dụng:

Làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan chức năng có liên quan đến việc hoạch định chính sách, chiến lược giải quyết việc làm cho người lao động ở huyện Đại từ - Thái Nguyên

5

 

7

Xây dựng hệ thống bài tập bổ trợ chuyên môn trong quá trình giảng dạy kỹ thuật chuyền bóng cao tay môn bóng chuyền cho sinh viên trường ĐHNL Thái Nguyên

Bùi Minh Tuấn

Mục tiêu:

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng quá trình giảng dạy kỹ thuật chuyền bóng cao tay cơ bản trong môn bóng chuyền của sinh viên Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên trong một số năm gần đây, đề tài tiến hành nghiên cứu lựa chọn, hệ thống hoá các bài tập bổ trợ chuyên môn theo các giai đoạn trong quá trình giảng dạy kỹ thuật chuyền bóng cao tay cơ bản cho đối tượng nghiên cứu, góp phần nâng cao hiệu quả quá trình giáo dục thể chất của Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên.

Nội dung chính:

- Lựa chọn hệ thống các bài tập bổ trợ chuyên môn đối với các giai đoạn kỹ thuật chuyền bóng cao tay cơ bản cho sinh viên Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên

-  Đánh giá hiệu quả sử dụng hệ thống bài tập bổ trợ chuyên môn trong quá trình giảng dạy kỹ thuật chuyền bóng cao tay cơ bản cho sinh viên Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên

Kết quả:

- Bài báo cáo khoa hoc, đĩa CD

Địa chỉ ứng dụng:

-  Làm tài liệu tham khảo

- Áp dụng trong qúa trình giảng dạy kỹ thuật chuyền bóng cao tay

5

 

8

Phát huy năng lực tư duy sáng tạo cho sinh viên trường Đại học Nông lâm góp phần đổi mới phương pháp dạy và học môn Xác suất thống kê.

Vi Diệu Minh

Mục tiêu:

Nghiên cứu và xác định các phương pháp dạy và học ở bậc đại học trong thời kỳ mới. Từ đó, áp dụng các phương pháp này vào việc thiết kế bài giảng và soạn giáo án môn học nhằm phát huy năng lực tư duy sáng tạo của sinh viên khi học môn Xác suất thống kê.

Nội dung:

­- Trình bày hệ tiêu chí 3C để lựa chọn phương pháp dạy và học ở đại học trong thời kỳ hiện nay.

- Nghiên cứu và trình bày các phương pháp dạy học thông dụng, phù hợp với môn học xác suất thống kê: thuyết trình, công não, thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề, phương pháp trò chơi…..

 - Trình bày cách thiết kế bài giảng và nội dung giáo án môn xác suất thống kê có sử dụng các phương pháp dạy học vừa nghiên cứu.

Kết quả:

Báo cáo khoa học và đĩa CD nội dung đề tài

Địa chỉ ứng dụng:

Sinh viên khối B trường Đại học Nông lâm.

 

5

 

9

Rèn luyện kỹ năng sử dụng biện pháp so sánh trong dạy học Sinh học cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Phạm Thị Thanh Vân

 

Mục tiêu:

Nghiên cứu cơ sở lý luận của phương pháp và biện pháp dạy học để xác định quy trình rèn luyện kỹ năng sử dụng biện pháp so sánh cho sinh viên trong dạy học Sinh học.

Nội dung:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn liên quan đến đề tài.

- Phân tích cấu trúc nội dung chương trình sách giáo khoa sinh học phổ thông để làm cơ sở cho việc sử dụng biện pháp so sánh.

- Xây dựng quy trình rèn luyện kỹ năng sử dụng biện pháp so sánh thông qua việc dạy sinh học ở trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Kết quả:

- Báo cáo khoa học.

- Đĩa CD.

Địa chỉ ứng dụng:

Đề tài có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

 

 

5

 

10

Sử dụng các hình ảnh và thí nghiệm ảo theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của sinh viên Đại học Nông lâm Thái Nguyên khi dạy học phần Vật lí đại cương

Nguyễn Thị Thu Hằng

Mục tiêu:

Nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy đưa người học vào vị trí trung tâm, phát huy tích tích cực, chủ động, tạo sự hứng thú, yêu thích của sinh viên Đại học Nông lâm Thái Nguyên khi học học phần Vật lí đại cương.

Đưa ra được các ứng dụng của của các hình ảnh và thí nghiệm ảo nhằm minh họa, gợi ý, hỗ trợ cho việc học lý thuyết và làm các bài tập về phần Cơ học, Nhiệt học, …góp phần giải đáp các kiến thức, các ứng dụng của Vật lí trong thực tiễn. Từ đó giúp sinh viên có y ‎ thức tự tìm tòi, ứng dụng vào chuyên ngành học của bản thân.

Nội dung:

- Cơ sở lí luận của tính tích cực, chủ động của sinh viên trong hoạt động học

- Ứng dụng các hình ảnh và thí nghiệm ảo vào hoạt động giảng dạy học phần Vật lí đại cương theo từng chương.

Kết quả:

- Cung cấp cho giảng viên các ứng dụng của hình ảnh và thí nghiệm ảo của bộ môn Vật lí.

- Góp phần đổi mới phương pháp dạy và học của giảng viên và sinh viên Đại học Nông lâm Thái Nguyên.

- Báo cáo khoa học và đĩa CD nội dung đề tài

Địa chỉ ứng dụng:

Sinh viên năm thứ nhất Đại học Nông lâm TN

5

 

11

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên hiện nay.

Phạm Văn Mến

Mục tiêu:

Khảo sát, đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, giảng viên và sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thời gian vừa qua, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Nội dung:

- Làm rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Khảo sát, đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, giảng viên và sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thời gian qua.

- Kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trong thời gian tới.

Kết quả:

- Báo cáo kết quả đề tài (Quyển in và đĩa CD)   - Bài báo đăng trên tạp chí của Đại học Thái Nguyên đầu 2013.

Địa chỉ ứng dụng:

Được nghiệm thu, đề tài sẽ là tài liệu tham khảo thiết thực cho các giảng viên tư tưởng Hồ Chí Minh, giảng viên lý luận chính trị, cán bộ tuyên giáo, sinh viên và những người quan tâm trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên hiện  nay.

5

 

12

Ứng dụng các hình ảnh và thí nghiệm ảo khi dạy phần Hóa hữu cơ cho sinh viên Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Trần T Thùy Dương

Mục tiêu:

- Nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy đưa người học vào vị trí trung tâm, phát huy tính tích cực, tạo sự hứng thú, yêu thích của sinh viên Đại học Nông lâm Thái Nguyên khi học phần Hóa hữu cơ.

Nội dung:

- Hóa học hữu cơ có một số phản ứng và một số hình ảnh nhất là hình ảnh về công thức cấu tạo phân tử của một số chất hết sức trừu tượng, giáo viên rất khó có thể vẽ hình hay mô tả. Việc đưa ra được các hình ảnh và thí nghiệm ảo nhằm minh họa, gợi ý, hỗ trợ cho việc học lý thuyết của sinh viên.

- Đưa ra hình ảnh ứng dụng thực tiễn của một số hợp chất hữu cơ nhằm gắn hóa học với thực tiễn đời sống.

- Ứng dụng các hình ảnh và thí nghiệm ảo vào hoạt động giảng dạy phần hóa học hữu cơ theo từng chương.

Kết quả:

- Cung cấp cho giảng viên môn hóa các hình ảnh và thí nghiệm ảo để hỗ trợ việc giảng dạy phần hóa hữu cơ cho sinh viên Đại học Nông lâm Thái Nguyên

- Góp phần đổi mới phương pháp dạy và học của giảng viên và sinh viên Đại học Nông lâm Thái Nguyên.

- Báo cáo khoa học và đĩa CD nội dung đề tài

Địa chỉ ứng dụng:

Sinh viên năm thứ nhất Đại học Nông lâm TN

5

 

13

Rà soát nội dung chương trình và xây dựng hệ thống ví dụ ứng dụng thực tế góp phần đổi mới nội dung môn Toán cao cấp 1 ở trường ĐHNL

Mai Thị Ngọc Hà

Mục tiêu:

- Rà soát và xây dựng lại nội dung môn Toán cao cấp 1 sao cho nội dung môn học thực sự là nền tảng, tiền đề để sinh viên tiếp thu và giải quyết các bài toán ở các môn học chuyên ngành  .

- Tương ứng với mỗi nội dung môn học xây dựng lên hệ thống ví dụ, bài toán ứng dụng thực tế tổng quát ; sử dụng kiến thức của môn học giải quyết các bài toán thực tế gắn với một số ngành đào tạo trong trường.

Nội dung:

-  Rà soát lại nội dung chương trình.

- Trình bày các kiến thức cơ bản của nội dung môn học theo kết cấu chương.

- Tương ứng với mỗi chương xây dựng hệ thống ví dụ, bài toán ứng dụng thực tế góp phần đổi mới nội dung môn Toán cao cấp 1.

Kết quả:

Quyển báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học

Địa chỉ ứng dụng:

Sinh viên năm thứ nhất của trường ĐHNL TN.

5

 

14

Đổi mới phương pháp dạy và học môn Sinh học đại cương nhằm phát huy năng lực tư duy sáng tạo cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm.

Phạm Thanh Huế

Mục tiêu:

Nghiên cứu và xác định các phương pháp dạy và học ở bậc đại học trong thời kỳ mới. Từ đó, áp dụng các phương pháp này vào việc thiết kế bài giảng và soạn giáo án môn học nhằm phát huy năng lực tư duy sáng tạo của sinh viên khi học môn sinh học đại cương.

Nội dung:

- Trình bày hệ tiêu chí 3C để lựa chọn phương pháp dạy và học ở đại học trong thời kỳ hiện nay.

- Nghiên cứu và trình bày các phương pháp dạy học thông dụng, phù hợp với môn học sinh học đại cương: thuyết trình, công não, thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề, phương pháp trò chơi…..

 - Trình bày cách thiết kế bài giảng và nội dung giáo án môn sinh học đại cương có sử dụng các phương pháp dạy học vừa nghiên cứu.

Kết quả:

- Cung cấp cho giảng viên giáo án môn sinh học đại cương có sử dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy năng lực tư duy sáng tạo của người học.

- Báo cáo khoa học và đĩa CD nội dung đề tài.

Địa chỉ ứng dụng:

Sinh viên khối B trường Đại học Nông lâm.

5

 

15

Phương pháp hiệu chỉnh hệ phương trình toán tử với toán tử Accretive

Phạm Thanh Hiếu

Mục tiêu:

Xây dựng phương pháp hiệu chỉnh hệ phương trình toán tử Accretive và đưa ra ví dụ số minh họa

Nội dung:

- Các kiến thức chuẩn bị

-  Phương pháp hiệu chỉnh phương trình toán tử Accretive

- Ví dụ số minh họa

Kết quả:

- Quyển báo cáo đề tài

- Đĩa CD đề tài

- 01 bài báo cấp ĐH

Địa chỉ ứng dụng:

Dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên và học viên cao học chuyên ngành Toán ứng dụng Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.

Tự túc

 

16

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở huyện Phú Bình - Thái Nguyên, giai đoạn 2001 – 2010

Dương Thị Kim Huệ

Mục tiêu:

Tìm hiểu về quá trình thực hiện đường lối CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn ở huyện Phú Bình - Thái Nguyên giai đoạn 2001 - 2010.

Nội dung:

- Những điều kiện tác động đến quá trình thực hiện CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn của huyện Phú Bình;

- Những chủ trương, định hướng cơ bản để gắn CNH, HĐH với nông nghiệp nông thôn và giải quyết đồng bộ các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn huyện Phú Bình;

- Những kết quả đạt được (nhấn mạnh đến sự chuyển dịch trong cơ cấu kinh tế của huyện) và những kinh nghiệm rút ra.

Kết quả:

- Quyển báo cáo đề tài

Địa chỉ ứng dụng:

- Phục vụ cho công tác giảng dạy của gi¸o viªn ĐH Nông Lâm TN.

Tự túc

 

17

Xây dựng hệ thống  các học phần tự chọn môn giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Cao Hoàng Khuyến

Mục tiêu:

Thông qua xây dựng hệ thống các học phần tự chọn môn giáo dục thể chất nhằm tích cực hóa quá trình học tập của sinh viên, nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu chương trình giáo dục thể chất do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong phạm vi nhà trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Nội dung:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng hệ thống  các học phần tự chọn môn giáo dục thể chất cho sinh viên trường

- Đánh giá thực trạng việc thực hiện hệ thống các học phần tự chọn môn giáo dục thể chất cho sinh viên  trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

- Xây dựng và ứng dụng hệ thống các học phần tự chọn môn giáo duc thể chất cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Kết quả:

Bản báo cáo + Đĩa CD

Địa chỉ ứng dụng:

 

Tự túc

 

18

Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc để phát triển kinh tế - xã hội  huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên hiện nay.

Nguyễn Thị Thúy

Mục tiêu:

- Khảo sát và đánh giá điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của huyện Định hóa trong quá trình thực hiện chính sách dân tộc.

- Đề xuất được các giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc nhằm phát triển kinh tế - xã hội của huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên hiện nay

Nội dung:

- Khái quát cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, của Đảng ta về vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc.

- Đánh giá các tiềm lực phát triển kinh tế - xã hội của huyện Định Hóa và thực trạng của việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Định Hóa

- Đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách dân tộc để phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước ta trên địa bàn huyện Định Hóa

Kết quả:

Báo cáo khoa học

Địa chỉ ứng dụng:

Các giải pháp được đề xuất có thể coi đó là những định hướng mới về mặt lý luận giúp huyện Định Hóa nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc nhằm phát triển kinh tế - xã hội của huyện làm cho đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào trong huyện ngày càng được no ấm và hạnh phúc

Tự túc

 

19

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân hiện nay.

Nguyễn Thị Huyền

Mục tiêu:

Trên cơ sở phân tích thực trạng quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay, tác giả đưa ra những phương hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên hiện nay

Nội dung:

- Cơ sở lý luận của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp

- Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân hiện nay.

- Giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân hiện nay.

Kết quả:

Báo cáo khoa học

Địa chỉ ứng dụng:

Tài liệu tham khảo cho việc học môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin của sinh viên trường ĐH Nông Lâm

Tự túc

 

20

Phương pháp giải bài tập Vật lý đại cương

Kiều Văn Hòa

Mục tiêu:

Xây dựng được phương pháp giải bài tập vật lý đại cương theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học

Nội dung:

Xây dựng các phương pháp

Bài tập áp dụng

Kết quả:

Báo cáo kết quả đề tài.

Địa chỉ ứng dụng:

Ứng dụng trong giảng dạy môn Vật lý đại cương dùng làm tài tham khảo cho sinh viên năm thứ nhất

Tự túc

 

21

Vấn đề giáo dục truyền thống đoàn kết dân tộc cho sinh viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên hiện nay (Qua khảo sát thực tế ở khoa Tài nguyên môi trường và khoa Chăn nuôi thú y).

Lê Quốc Tuấn

Mục tiêu:

Đề tài phân tích thực trạng việc giáo dục truyền thống đoàn kết dân tộc cho sinh viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới việc giáo dục truyền thống đoàn kết dân tộc cho sinh viên hiện nay.

Nội dung:

- Khái quát vai trò của giáo dục truyền thống đoàn kết dân tộc cho sinh viên.

- Phân tích thực trạng giáo dục truyền thống đoàn kết dân tộc cho sinh viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên hiện nay và vấn đề đặt ra.

- Đề xuất phương hướng và giải pháp giáo dục truyền thống đoàn kết dân tộc cho  sinh viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên hiện nay.

Kết quả:

- Quyển báo cáo đề tài.

Địa chỉ ứng dụng:

- Phục vụ cho công tác giảng dạy của gi¸o viªn ĐH Nông lâm Thái Nguyên.

- Làm tài liệu nghiên cứu cho sinh viên của trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên.

 

 

Tự túc

 

 

22

Nghiên cứu lựa chọn  các giải pháp phát triển  thể lực cho sinh viên nữ Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên

Vũ Hồng Thái

Mục tiêu:

Nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng các giải pháp góp phần phát triển thể lực cho sinh viên nữ Trường Đại học Nông lâm  - Đại học Thái Nguyên.

Nội dung:

Đánh giá thực trạng công tác GDTC và tình hình thể lực của sinh viên nữ Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên

Kết quả:

Báo cáo khoa học và đĩa CD đề tài.

Địa chỉ ứng dụng:

 

Tự túc

 

23

Đánh giá phương pháp thảo luận nhóm trong học phần Xã hội học đại cương tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Dương Thùy Trang

Mục tiêu:

- Đánh giá hiệu quả của phương pháp thảo luận nhóm trong học phần xã hội học đại cương .

- Chỉ ra những nhân tố tác động đến hiệu quả của việc sử dụng phương pháp thảo luận nhóm.

- Rút kinh nghiệm trong việc vận dụng phương pháp thảo luận nhóm để nâng cao chất lượng giảng dạy, nâng cao kỹ năng thảo luận nhóm của sinh viên trong học phần xã hội học đại cương.

Nội dung:

- Nghiên cứu lý luận về phương pháp giáo dục học đại học.

-  Khảo sát thực trạng về hiệu quả và kết quả của phương pháp thảo luận nhóm trong học phần xã hội học đại cương tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

-  Đánh giá kết quả đạt được, rút ra kết luận và đề xuất ý kiến nâng cao hiệu quả phương pháp thảo luận nhóm

Kết quả:

Báo cáo khoa học và đĩa CD đề tài

Địa chỉ ứng dụng:

 

Tự túc

 

 

 

 

Người lập biểu

 

 

 

Triệu Thị Len

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 2 năm 2012

 

Trưởng Khoa

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Dung

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
tuyển sinh
Tuyển sinh Đại học Nông Lâm Thái Nguyên năm 2021
Đang online 67
Hôm nay 5678
Hôm qua 4909
Tuần này 10587
Tuần trước 42932
Tháng này 3738874
Tháng trước 3918778
Tất cả 47590636

Lượt truy cập: 47590639

Đang online: 69

Ngày hôm qua: 4909

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ