Khoa Khoa học cơ bản
Ảnh tập thể20202021
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Bộ môn Bộ môn Khoa học xã hội
02/05/2021 22:32 - Xem: 299

TS. Dương Thị Kim Huệ: Những điểm mới trong văn kiện ĐH XIII của Đảng - Tóm tắt báo cáo seminar tháng 4/2021

Một số điểm mới nổi bật trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(Tóm tắt báo cáo seminar tháng 4/2021. TS. Dương Thị Kim Huệ)

          Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 26/1 đến 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đánh giá tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, tổng kết 35 năm đổi mới đất nước, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Các văn kiện được thông qua tại Đại hội đã thể hiện 8 điểm mới cơ bản về: Chủ đề Đại hội; xác định cơ đồ đất nước sau 35 năm Đổi Mới; dự báo tình hình thế giới và khu vực; nêu hệ quan điểm chỉ đạo; cách tiếp cận xác định mục tiêu; định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030; nhiệm vụ, giải pháp phát triển trên các lĩnh vực; nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược.

Một số điểm mới nổi bật:

1.Điểm mới trong chủ đề Đại hội 

Chủ đề Đại hội XIII: “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc kết hợp sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

So với chủ đề Đại hội XII, các thành tố trong chủ đề Đại hội XIII có một số điểm mới là:  (1) Bổ sung xây dựng hệ thống chính trị vào cùng nội dung xây dựng Đảng; (2) Nêu “khát vọng phát triển đất nước”; (3) Xác định mục tiêu “đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

2. Điểm mới trong hệ quan điểm chỉ đạo

So với các đại hội trước, Báo cáo chính trị Đại hội XIII có mục nêu hệ quan điểm chỉ đạo. Đây là điểm mới nổi bật với 5 quan điểm chỉ đạo: (1) Những vấn đề có tính nguyên tắc trong công cuộc đổi mới; (2) Chiến lược tổng thể phát triển đất nước nhanh, bền vững; (3) Động lực phát triển; (4) Nguồn lực phát triển; (5) Những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

3. Điểm mới trong cách tiếp cận xác định mục tiêu

Mục  tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hanh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

So với Đại hội XII, Đại hội XIII đã bổ sung các thành tố “năng lực cầm quyền”, “hệ thống chính trị”, “toàn diện”, “tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa”; xác định “đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Mục tiêu cụ thể:

  • Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.
  • Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.
  • Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: trở thành nước phát triển thu nhập cao.

Việc xác định mục tiêu như trên thể hiện cách tiếp cận mới gồm các tiêu chí về trình độ phát triển, trình độ công nghiệp, thu nhập bình quân đầu người. Đây là tổng hợp cách tiếp cận của Đảng ta trong 35 năm đổi mới, phù hợp với cách tiếp cận chung của thế giới.

Những điểm mới nêu trên cho thấy sự bổ sung và ngày càng hoàn thiện trong tư duy, nhận thức của Đảng về những nội dung quan trọng thuộc đường lối chiến lược phát triển đất nước giai đoạn hiện nay.

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
tuyển sinh
Tuyển sinh Đại học Nông Lâm Thái Nguyên năm 2021
Đang online 2850
Hôm nay 1445
Hôm qua 5617
Tuần này 1445
Tuần trước 35561
Tháng này 3729818
Tháng trước 4912604
Tất cả 46582342

Lượt truy cập: 46582375

Đang online: 2857

Ngày hôm qua: 5617

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ