Phòng Hành chính - Tổ chức
hanh chinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

        ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                ------------------------------------

         Số     996    /QĐ-HCTC                                                Thái Nguyên, ngày   16   tháng 10  năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRUỞNG

V/v ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 

- Căn cứ quyết định số 3647/QĐ - BGD&ĐT ngày 10/7/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT "Về việc phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của ĐH Thái Nguyên";

- Căn cứ quyết định số 59/2007/QĐ - TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công, công ty nhà nước";

- Căn cứ quyết định số 61/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ “về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2007/QĐ - TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công, công ty nhà nước”;

- Căn cứ tình hình thực tế, khả năng phục vụ và nhu cầu sử dụng xe ôtô của nhà trường;

            - Theo đề nghị của ông Trưởng phòng HCTC.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chuẩn, định mức, sử dụng xe ô tô tại trường Đại học Nông Lâm.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và là cơ sở để quản lý phương tiện ô tô phục vụ cho các hoạt động của nhà trường thay thế cho các quy định trước đây đã ban hành.

Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng phòng Hành chính Tổ chức, Thủ trưởng các đơn vị, cán bộ viên chức trong trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;                                                                                                  (đã ký)

- Lưu VT, HCTC.                                                                                                     

 

                    Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tải về tại đây                                                                                                       

Web các đơn vị
Đang online 1436
Hôm nay 2788
Hôm qua 3661
Tuần này 11407
Tuần trước 40874
Tháng này 3653294
Tháng trước 3736637
Tất cả 46865368

Lượt truy cập: 46865368

Đang online: 1436

Ngày hôm qua: 3661

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ