Phòng Hành chính - Tổ chức
hanh chinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Thông báo kết quả xét phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2019
Thông báo kết quả xét phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2019

Thực hiện Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; Thông tư Liên tịch số 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 20/11/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương Binh và xã hội; Công văn số 207/ĐHTN ngày 05/3/2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

Thông báo kết quả xét phụ cấp ưu đãi năm học 2019-2020
Thông báo kết quả xét phụ cấp ưu đãi năm học 2019-2020

Thực hiện Thông tư số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập; Công văn số 204/CV-TCCB ngày 08/3/2006 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi;

Thông báo kết quả xét phụ cấp độc hại, nguy hiểm năm học 2019-2020
Thông báo kết quả xét phụ cấp độc hại, nguy hiểm năm học 2019-2020

Căn cứ Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức; Công văn 2939/BNV-TL ngày 04/10/2005 của Bộ Nội vụ về việc chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành lưu trữ;

Thông báo kết quả nâng bậc lương năm 2019
Thông báo kết quả nâng bậc lương năm 2019

Thực hiện Công văn số 1850/ĐHTN-TCCB ngày 02/10/2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc nâng bậc lương năm 2019. Nhà trường đã có thông báo gửi các đơn vị triển khai việc xét nâng bậc lương năm 2019. Trên cơ sở danh sách đề nghị của các đơn vị, Bộ phận Tổ chức cán bộ đã kiểm tra, rà soát. Ngày 13/11/2019, Hội đồng xét nâng bậc lương năm 2019 của Trường đã họp xét, kết quả như sau:

Thông báo về việc nâng bậc lương năm 2019
Thông báo về việc nâng bậc lương năm 2019

Thực hiện Công văn số 1850/ĐHTN-TCCB ngày 02/10/2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc nâng bậc lương năm 2019. Nhà trường đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện theo quy định tại các văn bản sau:

Thông báo về việc thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm năm học 2019-2020
Thông báo về việc thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm năm học 2019-2020

Thực hiện Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức; Công văn 2939/BNV-TL ngày 04/10/2005 của Bộ Nội vụ về việc chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành lưu trữ.

Thông báo kết quả xét các loại phụ cấp năm 2018 (phụ cấp ưu đãi; phụ cấp thâm niên nghể; phụ cấp nguy hiểm độc hại)
Thông báo kết quả xét các loại phụ cấp năm 2018 (phụ cấp ưu đãi; phụ cấp thâm niên nghể; phụ cấp nguy hiểm độc hại)

Thực hiện các văn bản hướng dẫn về việc xét phụ cấp ưu đãi; phụ cấp thâm niên nhà giáo; phụ cấp độc hại, nguy hiểm Hội đồng xét phụ cấp của Trường đã họp xét ngày 28/11/2018. Kết quả cụ thể như sau:

Thông báo kết quả nâng bậc lương năm 2018
Thông báo kết quả nâng bậc lương năm 2018

Thực hiện Công văn số 2072/ĐHTN-TCCB ngày 10/10/2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc nâng bậc lương năm 2018. Nhà trường đã có thông báo gửi các đơn vị triển khai việc xét nâng bậc lương năm 2018. Trên cơ sở danh sách đề nghị của các đơn vị, Bộ phận Tổ chức cán bộ đã kiểm tra, rà soát. Ngày 15/11/2018, Hội đồng xét nâng bậc lương năm 2018 của Trường đã họp xét, kết quả như sau:

Công văn về việc tiếp tục triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo nghị định 108/2014/NĐ-CP
Công văn về việc tiếp tục triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo nghị định 108/2014/NĐ-CP

Thực hiện Văn bản số 2121/ĐHTN-TCCB ngày 14/10/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc triển khai chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP, Nhà trường đã triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ tháng 1 năm 2016. Ngày 31/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Vì vậy, đề nghị thủ trưởng các đơn vị tiếp tục thực hiện một số nội dung sau:

Thông báo nâng bậc lương 2018
Thông báo nâng bậc lương 2018

Thực hiện Công văn số 2072/ĐHTN-TCCB ngày 10/10/2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc nâng bậc lương năm 2017. Nhà trường đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện theo quy định tại các văn bản sau:

Web các đơn vị
Đang online 2873
Hôm nay 4479
Hôm qua 5294
Tuần này 24997
Tuần trước 39179
Tháng này 4035157
Tháng trước 0
Tất cả 47857686

Lượt truy cập: 47857686

Đang online: 2873

Ngày hôm qua: 5294

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ