Phòng Hành chính - Tổ chức
hanh chinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo
10/10/2019 15:26 - Xem: 1760

Thông báo về việc nâng bậc lương năm 2019

Thực hiện Công văn số 1850/ĐHTN-TCCB ngày 02/10/2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc nâng bậc lương năm 2019. Nhà trường đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện theo quy định tại các văn bản sau:

1. Thông tư số 08/2013/TT-BNV, ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

2. Thông tư số 04/2005/TT-BNV, ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức.

3. Quyết định số 2538/QĐ-ĐHTN ngày 04/11/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên ban hành Quy định về nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Đại học Thái Nguyên.

4. Công văn số 4867/BGDĐT-TCCB ngày 17/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức là giảng viên cao cấp và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Nhà trường đề nghị thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào các văn bản hướng dẫn trên và tổ chức họp xét, lập danh sách những cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng đủ điều kiện, tiêu chuẩn để nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn (bao gồm nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu) và tính thêm phụ cấp thâm niên vượt khung gửi Bộ phận Tổ chức cán bộ trước ngày 31/10/2019.

Hồ sơ đề nghị xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và tính thêm phụ cấp thâm niên vượt khung, gồm:

* Phần chung:

- Biên bản họp xét của đơn vị.

- Danh sách đề nghị nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và tính thêm phụ cấp thâm niên vượt khung (Danh sách cán bộ, viên chức trong biên chế lập theo Mẫu số 1, Danh sách lao động hợp đồng lập theo Mẫu số 2).

* Phần riêng:

- Đối với giảng viên chính trở xuống và lao động hợp đồng đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn kèm theo minh chứng về thành tích đạt được.

- Đối với giảng viên cao cấp:

+ Giảng viên cao cấp đề nghị nâng bậc lương thường xuyên kèm theo 04 bản sao quyết định xếp lương gần nhất (hoặc quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp đối với trường hợp mới được bổ nhiệm)

+ Giảng viên cao cấp đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn kèm theo 05 bản sao quyết định xếp lương gần nhất (hoặc quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp đối với trường hợp mới được bổ nhiệm) và 05 bản sao về thành tích đạt được.

Trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề gì chưa rõ, đề nghị liên hệ Bộ phận Tổ chức cán bộ để phối hợp giải quyết (gặp ông Lưu Viết Huỳnh, ĐT: 0979080866).

TẢI VỀ BIỂU MẪU NÂNG BẬC LƯƠNG

TẢI VỀ BẢNG LƯƠNG TOÀN TRƯỜNG (THAM KHẢO)

 

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1. Thông tư số 08/2013/TT-BNV, ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

2. Thông tư số 04/2005/TT-BNV, ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức.

3. Quyết định số 2538/QĐ-ĐHTN ngày 04/11/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên ban hành Quy định về nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Đại học Thái Nguyên.

4. Công văn số 4867/BGDĐT-TCCB ngày 17/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức là giảng viên cao cấp và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 1308
Hôm nay 2499
Hôm qua 3661
Tuần này 11118
Tuần trước 40874
Tháng này 3653005
Tháng trước 3736637
Tất cả 46865079

Lượt truy cập: 46865086

Đang online: 1307

Ngày hôm qua: 3661

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ