Phòng Hành chính - Tổ chức
hanh chinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Phổ biến văn bản luật
15/10/2013 14:33 - Xem: 2750

Quy định văn thư lưu trữ

         ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             

Số:  746  /QĐ-ĐHNL                                              Thái Nguyên, ngày19 tháng 06  năm 2012

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về công tác văn thư – lưu trữ

của Trường Đại học Nông Lâm

                                         -------------------------------------

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Thái Nguyên được phê duyệt tại Quyết định số 3647/QĐ-BGDDT ngày 10/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Pháp lệnh lưu trữ quốc gia ngày 04/4/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

- Căn cứ vào Thông tư liên tịch số 01/2011/TT-BNV-VPCP ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

          - Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

- Căn cứ Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu;

- Căn cứ Công văn số 425/VTLTNN-NVTW ngày 18/7/2005 v/v hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến;

- Theo đề nghị của ông Trưởng phòng HCTC;

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

 

Điều 1: Nay ban hành bản “Quy định về công tác văn thư – lưu trữ của Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên” kèm theo quyết định này.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông (bà) Trưởng phòng HCTC và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

- BGH;

- Như điều 3 (t/h);                                                                                          (Đã ký)

- Lưu VT.

                                                                                                               Trần Văn Điền

           

  Quy định văn thư, lưu trữ tải về tại đây                                                                                                          

Web các đơn vị
Đang online 137
Hôm nay 5789
Hôm qua 4909
Tuần này 10698
Tuần trước 42932
Tháng này 3738985
Tháng trước 3918778
Tất cả 47590747

Lượt truy cập: 47590747

Đang online: 137

Ngày hôm qua: 4909

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ