Phòng Hành chính - Tổ chức
hanh chinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Báo cáo số liệu
06/01/2014 14:42 - Xem: 3725

Thống kê định kỳ năm 2013

   ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số:   08 /CV-HCTC                                                 Thái Nguyên, ngày  03  tháng 01 năm 2014

      V/v báo cáo thống kê định kỳ

và chuẩn bị cho hội nghị CBVC năm 2013                   

 

 

                                 

Kính gửi:  Thủ trưởng các đơn vị

                                            

               

 

Thực hiện kế hoạch công tác tháng 1 và 2 năm 2013 của nhà trường về việc chuẩn bị cho Hội nghị CBVC năm 2013 và ban hành Bộ số liệu Thống kê 2013 về các mảng công tác của nhà trường, nhà trường đề nghị như sau:

1. Các phòng chức năng, Trung tâm LKĐTQT, TT ĐTTNCXH xây dựng báo cáo thống kê (theo bảng phân công đính kèm theo) gửi file điện tử về phòng HCTC (bộ phận tổng hợp) trước ngày 15/1/2014 (Thứ 4). Phòng HCTC đã gửi qua email của các đơn vị mẫu biểu thống kê. Các đơn vị có thể tải trực tiếp mẫu biểu trên website của phòng HCTC: http://tuaf.edu.vn/phonghctochuc.html.

          2. Thủ trưởng các đơn vị xây dựng báo cáo tóm tắt thành tích nổi trội, những tồn tại chủ yếu và định hướng công tác chính năm 2014 theo tinh thần cuộc họp Giao ban tháng 1+2 năm 2013 gửi về phòng HCTC trước ngày 10/1/2014 (Thứ 6)

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                       TL.HIỆU TRƯỞNG

- BGH (b/c);                                                                                   Trưởng phòng HCTC  

- Như kính gửi (T/h);

- VP ĐU phối hợp T/h;                                                                                (đã ký)             

- Lưu: VT, HC-TC.                                                                       TS. Nguyễn Chí Hiểu

 

 

 

 

 

 

 

Bảng phân công thống kê định kỳ

TT

Biểu thống kê

Đơn vị thống kê

1

Thống kê biểu số 1

Văn phòng Đảng uỷ

2

Thống kê biểu 2

Phòng QLĐT SĐH, phòng CT HSSV, Trung tâm LKĐTQT

3

Thống kê biểu 2.1

Phòng QLĐT Sau đại học;

4

Thống kê biểu 2.2

Phòng CT HSSV; phòng QLKH&QHQT, Trung tâm LKĐTQT, Trung tâm ĐTTNCXH;

5

Thống kê biểu 2.3

Trung tâm LKĐTQT;

6

Thống kê biểu 3.1

Phòng QL ĐTSĐH, Trung tâm LKĐTQT;

7

Thống kê biểu 3.2

Phòng CT HSSV, Trung tâm LKĐTQT;

8

Thống kê biểu 4.1

Phòng QLĐT SĐH

9

Thống kê biểu 4.2

Phòng Đào tạo

10

Thống kê biểu 5&6

Phòng QLKH&QHQT

11

Thống kê biểu 7

Phòng CT HSSV

12

Thống kê biểu 8 và 8.1

Bộ phận TCCB (phòng HCTC)

13

Thống kê biểu 9

Phòng Quản trị phục vụ

14

Thống kê biểu 10

Phòng TTKT&ĐBCLGD

15

Thống kê biểu 11

Phòng KHTC

16

Thống kê biểu 12

Phòng HCTC (Bộ phận thi đua khen thưởng)

Báo cáo số liệu thông kê năm 2013 Tại đây

Tải về:  Biểu mẫu thống kê định kỳ tại đây 

Web các đơn vị
Đang online 391
Hôm nay 2010
Hôm qua 2916
Tuần này 14427
Tuần trước 25232
Tháng này 3848378
Tháng trước 0
Tất cả 45855290

Lượt truy cập: 45855291

Đang online: 392

Ngày hôm qua: 2916

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ