Phòng Hành chính - Tổ chức
hanh chinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Hội nghị CBVC
08/12/2017 09:56 - Xem: 1315

Xây dựng báo cáo chuẩn bị cho hội nghị CBVC 2017

        ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:     1618  /CV-HCTC                                               Thái Nguyên, ngày    6    tháng 12 năm 2017

     V/v xây dựng báo cáo tổng kết

chuẩn bị Hội nghị CBVC năm 2017

                       

                                           

Kính gửi:     - Trưởng các phòng chức năng;

- Giám đốc các Trung tâm; Viện KHSS, Viện NC&PTNLN;

- Công đoàn trường, Đoàn Thanh niên trường, Hội SV, Hội CCB;

- Ban Biên tập và Quản trị Website.

               

Thực hiện kế hoạch công tác tháng 12 năm 2017 về việc tổng kết công tác năm 2017 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018, đồng thời để hoàn thiện báo cáo phục vụ Hội nghị CBVC năm 2017 theo kế hoạch. Nhà trường yêu cầu các đơn vị triển khai một số việc sau:

 1. Các đơn vị xây dựng Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 gồm các nội dung sau (Mẫu báo cáo đính kèm theo công văn này):

-  Đánh giá kết quả đạt thực hiện năm 2017, chỉ ra các điểm hạn chế, tồn tại;

- Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ (đưa ra các chỉ tiêu cụ thể) và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018.

(Lưu ý: Báo cáo có số liệu minh họa cụ thể, kế hoạch bám sát với yêu cầu thực tế và gắn liền với kế hoạch phát triển các giai đoạn của nhà trường)

2. Tổng hợp số liệu theo các phụ lục đính kèm (Chú ý: Mẫu biểu phụ lục chỉ dành riêng cho các Phòng chức năng, Trung tâm; Mẫu biểu phụ lục tổng hợp số liệu đã gửi qua đường email)

Báo cáo đóng thành 01 quyển gửi về phòng HCTC trước ngày 16/12/2017 (Bản mềm gửi theo địa chỉ phonghctc@tuaf.edu.vn).

Các vấn đề liên quan, phát sinh trong quá trình thực hiện đề nghị liên lạc Phòng HCTC (Ô Hiểu - Tr. phòng; Ô Thuận – CV Tổng hợp)./.

 

Nơi nhận:                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- BGH (b/c);                                                                                            (đã ký)

- Như kính gửi (T/h);                                                                                                      

- Lưu: VT, HC-TC.         

 

Công văn và mẫu báo cáo tải về

Mẫu biểu thống kê tải về             

 

 

                                                              

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 388
Hôm nay 1879
Hôm qua 2916
Tuần này 14296
Tuần trước 25232
Tháng này 3848247
Tháng trước 0
Tất cả 45855159

Lượt truy cập: 45855182

Đang online: 386

Ngày hôm qua: 2916

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ