Phòng Hành chính - Tổ chức
hanh chinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Báo cáo số liệu
02/03/2015 15:09 - Xem: 2158

Thống kê số liệu định kỳ năm 2014

      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /CV-HCTC                                           Thái Nguyên, ngày        tháng 03 năm 2014

     V/v ban hành số liệu thống kê

              định kỳ hàng năm

 

                            

 

              Kính gửi:   Thủ trưởng các đơn vị

 

                                 

         

Thực hiện nhiệm vụ được giao của nhà trường V/v xây dựng bộ số liệu thống kê định kỳ, phòng HCTC đã tiến hành xây dựng và thống kê số liệu định kỳ theo mẫu ban hành. Dựa trên số liệu cập nhật từ các đơn vị, đến nay phòng HCTC đã hoàn thiện việc tổng hợp số liệu.

Số liệu thống kê sẽ được hiệu chỉnh và cập nhật 06 tháng/lần. Hàng năm, phòng HCTC sẽ tiến hành cập nhật mới số liệu này và tiếp tục ban hành số liệu mới.

 

Nơi nhận:                                                                                           TL HIỆU TRƯỞNG

- Ban giám hiệu (báo cáo)                                                                TRƯỞNG PHÒNG HCTC

- Như kính gửi (T/h);                                                                

- Lưu HC-TC. 

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                          TS. Nguyễn Chí Hiểu

SỐ LIỆU THỐNG KÊ NĂM 2014 TẢI VỀ

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 349
Hôm nay 1701
Hôm qua 2916
Tuần này 14118
Tuần trước 25232
Tháng này 3848069
Tháng trước 0
Tất cả 45854981

Lượt truy cập: 45855000

Đang online: 353

Ngày hôm qua: 2916

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ